Dĺžka štúdia: 4 roky
Odbor je určený: pre chlapcov a dievčatá

Podmienky pre prijatie do odboru

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • úspešné vykonanie prijímacích pohovorov
 • zdravotná spôsobilosť uchádzača

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti uplatnenia absolventov

 • v štátnych a v neštátnych organizáciách lesného hospodárstva, lesníckej výroby a služieb,
 • vo výskume, v štátnej správe,
 • v organizáciách ekologického a environmentálneho zamerania,
 • v podnikateľskej činnosti

Možnosti ďalšieho vzdelávania

 • vo vyššom odbornom štúdiu
 • v pomaturitnom špecializačnom štúdiu
 • v bakalárskom štúdiu na vysokej škole
 • vo vysokoškolskom štúdiu na univerzitách prírodovedného zamerania
 • vo vysokoškolskom štúdiu na univerzitách prírodovedného zamerania

Absolvent je

 • vysokokvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník pripravený na výkon samostatných činností

Absolvent študijného odboru ovláda a vie

 • obhospodarovať les v základných činnostiach na princípoch prírode blízkeho hospodárenia
 • vykonávať základné opatrenia pri výskyte a odstraňovaní následkov ekologických havárií
 • pracovať s jednomužnou motorovou pílou
 • obsluhovať brokové a guľové zbrane
 • základy chovu koní, vrátane ich využitia v lesníctve, agrolesníctve
 • základy chovu rýb, oviec, včiel, kožušinových zvierat
 • základy poľnohospodárskej a drevárskej výroby
 • sortimentáciu surového dreva

Absolvent študijného odboru má možnosť získať

 • maturitné vysvedčenie
 •  vodičské oprávnenie pre skupiny A, B a T (motocykel, osobný automobil a traktor)
 • poľovný lístok
 • sokoliarsku skúšku, ktorá oprávňuje v rámci zákonných predpisov nadobudnúť dravca, cvičiť ho a loviť s ním
 • zbrojný preukaz
 • preukaz na obsluhu motorovej píly a krovinorezov
 • certifikát prvej pomoci a oživovania

Absolvent študijného odboru LESNÍCTVO má všetky predpoklady na všestranné uplatnenie v zodpovedajúcich funkciách, v štátnych organizáciách lesného hospodárstva, v akciových spoločnostiach, urbariátoch, kompossesorátoch, v cirkevných alebo súkromných lesoch. K tomuto ho oprávňujú široké vedomosti a zručnosti, ktoré počas 4- ročného štúdia získal z :
– fyziky a chémie (pričom ich vie v praxi uplatňovať),
– lesných stavieb, strojov a zariadení (dokáže čítať stavebné a strojnícke výkresy, ľahko zvládne údržby a opravy komunikácií a ostatných lesných stavieb, dokáže určiť i odstrániť bežné prevádzkové poruchy lesných strojov),
– pestovania lesov (na riadenie pestovných výkonov na úseku lesného semenárstva, škôlkárstva, umelej obnovy a zalesňovania, výchovy a obnovy lesných porastov),
– lesnej ťažby (za účelom riadenia výroby, vyznačovania ťažby, výroby sortimentov a riadenia manipulácie na skladoch).
– poľovníctva. Okrem iného získava kvalifikáciu poľovníckeho hospodára. Príprava žiakov pre profesionálny výkon práva poľovníctva má ťažisko v 3. ročníku (chov zveri, starostlivosť o zver, lov, kynológia, strelectvo a právne predpisy), ale tiež v 2. ročníku (poľovnícka zoológia). Pri výučbe sa venuje veľká pozornosť v rámci praktických cvičení poľovníckemu plánovaniu a štatistike, bodovaniu trofejí, bonitácii poľovných revírov, ale tiež budovaniu a údržbe poľovných zariadení. Ekologické vzťahy sú súčasťou každého odborného predmetu.,
– pridruženej lesnej výroby (má poznatky z riadenia poľnohospodárskej výroby, vrátane chovu koni, oviec, včiel a rýb ),
– hospodárskej úpravy lesov (využívanie lesného hospodárskeho plánu, zariaďovania lesov),
– ochrany lesov (ovláda základné ekologické pojmy, vzťahy a závislosti medzi živým organizmom a prostredím, všetky negatívne javy v krajine, ktoré vznikajú pôsobením industrializačného procesu, dokáže dôsledne a na vysokej profesionálnej úrovni chrániť tak základné prírodné zdroje – vodu, pôdu, ovzdušie, rastlinstvo a živočíšstvo),
– ekonomiky (vedomosti a schopnosti potrebné v oblasti ekonomického riadenia výroby, najmä vedomosti o základných pojmoch a vzťahoch z trhovej ekonomiky so zameraním na princípy racionalizácie, technologických procesov na zvyšovanie efektívnosti a hospodárnosti vo využívaní surovín, palív, energie, ďalej základné vedomosti z oblasti psychológie, sociológie, ergonomie a kultúry práce, hodnotenia množstva a kvality vykonanej práce a stanovenia odmeny za ňu),

– právnych noriem, ktorými sa riadi lesnícka prevádzka,
– informatiky, ktorá je povinná pre všetkých žiakov 2. ročníka

Anglický jazyk

Anj sa vyučuje ako povinne voliteľný cudzí jazyk od 1. – 4. ročníka, trikrát do týždňa. Žiaci používajú originálne učebnice vybrané podľa ich jazykovej úrovne a veku.
V rámci trojhodinovej dotácie sa so žiakmi precvičujú všetky štyri jazykové zručnosti a kompetencie: t.j. posluch, praktické používanie jazyka, čítanie a písanie slohových prác. Počas výuky sa využívajú CD, DVD a video prehrávače. Žiaci majú možnosť si svoje vedomosti precvičiť a upevniť prácou s IKT vybavením. Na obohatenie výuky žiaci odoberajú časopis Bridge, ktorý uľahčuje maturitnú prípravu. Pre žiakov maturitných ročníkov sa už štvrtý rok organizuje Krúžok maturity po novom, ktorý pripravuje žiakov na úspešné zvládnutie písomných maturitných testov I ústnych skúšok z tohto svetového jazyka. Vyučujúci anglického jazyka sa pri výuke riadia katalógom cieľových požiadaviek, ktorý sa nachádza webových stránkach ŠPU. Každý rok sa organizuje školské kolo olympiády v anglickom jazyku, v priemere sa zúčastňuje 27 žiakov 1. – 4. ročníka. Úspešní riešitelia sú odmenení cenami, ktoré dotuje Rodičovské združenie.

Nemecký jazyk

Medzinárodné projekty:

Projekt Schulbrücke Europa

Občianska náuka

Občianska náuka je povinný vyučovací predmet v 2., 3. a 4. ročníku strednej lesníckej školy po 1 hodine týždenne.

Predmet oboznamuje študentov so základmi vybraných spoločenských vied dôležitých pre ich orientáciu v etických, estetických, psychologických, sociálno-právnych, politických a filozofických otázkach a vedie ich k poznávaniu seba a druhých, k pochopeniu vzájomných vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou v duchu demokracie, slobody a humanity.

Predmet sa významnou mierou podieľa na mravnom občianskom a intelektuálnom rozvoji študentov, posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva k ich príprave na život.

Študenti získavajú prehľad o štruktúre vybraných spoločenských disciplín (etika, estetika, etiketa, psychológia, politológia, filozofia a sociológia). Rozvíjajú svoje schopnosti formulovať a klásť otázky v rôznych oblastiach spoločenského života, posudzovať ich rôzne riešenia, rozvíjať tolerantnú výmenu názorov a vytvárať si vlastné názory na základné otázky a postoje k nim.

Dejepis

Dejepis ako vyučovací predmet má pri výchove žiaka ako budúceho občana nezastupiteľné miesto. Umožňuje formovanie historického a národného povedomia, zdravého vlastenectva, vedie k porozumeniu medzi národmi, sprístupňuje žiakom všeľudské hodnoty v duchu princípov humanizmu a demokracie.

Žiak má:

– uvedomiť si a svojím vlastným prístupom chrániť hodnoty ľudskej civilizácie, prírody a kultúry, pochopiť závažnosť riešenia globálnych problémov ľudstva,
– rozvinúť svoj záujem o život spoločnosti a potrebu aktívneho vlastného prínosu do spoločného diania,
– nadobudnúť hrdosť na vlastný národ a porozumenie a toleranciu aj vo vzťahu k iným národom,
– pochopiť rôznosť ľudského myslenia a konania a byť schopný prijímať pluralitné názory na vývoj spoločnosti,
– osvojením si vedomostí z vývinu odboru získať kladný vzťah k svojej budúcej profesii.

Historické myslenie žiakov sa formuje najmä týmito prostriedkami:

1. zorientovaním sa v historickom čase,
2. pochopením príčinno-následných vzťahov vo vývoji spoločnosti,
3. pochopením kontinuity historického vývoja celostného spoločenstva a nášho miesta v dejinách,
4. pochopením vývoja konkrétnej spoločnosti, v ktorej žiak žije, čím sa žiak pripravuje na život v tejto spoločnosti,
5. rozvíjaním predstáv o konkrétnom živote ľudí v daných historických obdobiach, čím sa rozširujú životné skúsenosti žiaka,
6. sprístupnením života a prínosu významných osobností v dejinách,
7. zdôrazňovaním priority všeľudských mravných hodnôt,
8. uvedomením si vzťahu medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou.

Obsah

Vyučovací obsah tvoria národné dejiny v kontexte s dejinami svetovými v geneticko-chronologickom usporiadaní.

Matematika

Obsah matematiky nadväzuje na vzdelávanie v predmete matematika na základnej škole.
Cieľom je získať vedomosti z oblasti algebry, z planimetrie a zo stereometrie, z analytickej geometrie roviny a priestoru, zo základov matematickej analýzy, z kombinatoriky, zo základov pravdepodobnosti a štatistiky. Základy diferenciálneho počtu a integrálneho počtu žiaci získajú formou konzultácii alebo formou voliteľného predmetu.

Informatika

Cieľom vyučovania informatiky na strednej škole je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu aplikovaná informatika a využívaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.

Výstupné všeobecné ciele predmetu:

 • získať základné vedomosti o PC ako technickom prostriedku na spracovanie údajov;
 • získať vedomosti o základnom i aplikačnom programovom vybavení PC a efektívne ich využívať pri spracovaní ekonomických informácií.

Výstupné špecifické ciele predmetu:

 • vedieť spracovať textové dokumenty;
 • vedieť používať tabuľkový procesor pri vyhotovovaní štatistických tabuliek a grafov;
 • dokázať vytvoriť jednoduchú databázu;
 • vytvoriť prezentáciu a byť schopný ju aj odprezentovať,
 • prakticky využívať počítače v oblasti moderných informačných technológií.

Fyzika

Vyučovací predmet fyzika v stredných odborných školách je všeobecnovzdelávacím predmetom. Okrem všeobecnovzdelávacej funkcie plní aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania – odborné lesnícke predmety. Predmet sa vyučuje iba v prvom ročníku štúdia, pozostáva z teoretického vyučovania a praktických cvičení. Súčasťou prípravy žiakov na vyučovanie sú domáce cvičenia spracovávané formou riešenia úloh, vypracovávanie referátov a riešenie jednoduchých fyzikálnych projektov.
Poslaním vyučovania predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti, ktoré žiakom umožnia správne chápať a vysvetľovať javy, deje a zákonitosti reálneho sveta. Z hľadiska funkcie predmetu ako prípravného predmetu sa akceptujú aplikácie fyziky v odborných predmetoch a odbornej praxe.

Chémia

Predmet chémia je súčasťou predmetov odbornej teórie. Vyučuje sa v 1. ročníku v celkovom rozsahu 100 vyučovacích hodín a 33 vyučovacích hodín praktických cvičení z chémie.

Cieľom predmetu je poskytnúť žiakovi ucelený súbor poznatkov o anorganických, organických a biochemických javoch a zákonitostiach, a tiež poukázať na potrebu aplikácie týchto poznatkov v oblasti bežného života, lesníckej praxe a ochrany životného prostredia.

Získané poznatky sa bezprostredne aplikujú zaradením primeraného výberu praktických pokusov v predmete praktické cvičenia z chémie, ktoré majú charakter precvičovania, upevňovania a prehlbovania učiva.

Lesnícka zoológia

V predmete lesnícka zoológia žiaci poznávajú živočíchy, ktoré sa vyskytujú v lese alebo majú nejaký vzťah k lesu. Sú pre les užitočné alebo škodlivé alebo indiferentné a les pre nich predstavuje životné prostredie.

Lesnícka zoológia tieto živočíchy opisuje, ale predovšetkým učí žiakov poznať ich tak, aby tieto poznatky mohli využiť v predmete ochrana lesa a poľovníctvo. Pre tieto predmety je lesnícka zoológia prípravný predmet.

Niektoré poznatky z tohto predmetu sú žiaci schopní využiť aj v iných odvetviach, ktoré súvisia s činnosťou človeka v prírode, napríklad vo včelárstve a v rybárstve.

Náuka o lesnom prostredí

Tento vyučovací predmet je prípravným lesníckym predmetom, ktorý sa vyučuje v prvom a druhom ročníku.

Náplňou predmetu sú v prvom ročníku základy planetárnej geografie (rozmery a pohyby Zeme) a zložky fyzickogeografickej sféry – atmosféra (zloženie, vrstvy, procesy v nej, meranie a vyjadrovanie meteorologických prvkov), hydrosféra (zložky a ich charakteristika) a litosféra (zloženie, terénne tvary a typy a geomorfologické členenie SR). Časová dotácia sú dve teoretické hodiny týždenne.

V druhom ročníku sa učivo delí na tri väčšie celky – geológia (mineralógia – náuka o mineráloch, petrografia – náuka o horninách, historická a regionálna geológia), pedológia (fyzikálne a chemické vlastnosti pôd, humus a pôdna typológia) a fytocenológia a lesnícka typológia (náuka o lesných spoločenstvách, ekologické skupiny rastlín a skupiny lesných typov). Súčasťou predmetu sú aj praktické cvičenia, na ktorých si študenti precvičujú nadobudnuté teoretické vedomosti. Náplňou cvičení je praktické poznávanie minerálov a hornín, vypracovanie geologickej mapy SR, pokusné stanovenie fyzikálnych a chemických vlastností pôd, vypracovanie mapy pôdnych typov SR, praktické poznávanie rastlín podľa ekologických nárokov a terénne určovanie lesných typov. Časová dotácia sú dve teoretické hodiny a dve praktické hodiny týždenne (praktické vyučovanie prebieha formou 4-hodinových blokov jedenkrát za dva týždne.

Stroje a zariadenia

V predmete stroje a zariadenia sa žiaci oboznamujú s najnovšími poznatkami o lesných strojoch a zariadeniach používaných vo výrobných odvetviach lesného hospodárstva s dôrazom na pestebné činnosti, ťažbové činnosti a sklady dreva.

Predmet nadväzuje na poznatky prípravných všeobecnovzdelávacích predmetov. Výučba žiakov tohto predmetu je rozdelená do dvoch ročníkov. V prvom ročníku sa žiaci oboznamujú so zásadami technického kreslenia, konštrukčnými a prevádzkovými materiálmi, základnými strojovými súčiastkami a jednoduchými mechanizmami použitými v konštrukciách lesných strojov a zariadení. V druhom ročníku sa žiaci oboznamujú s účelom, zložením, činnosťou a možnosťami použitia jednotlivých strojov a zariadení v lesnej prevádzke. Teoretické vedomosti si žiaci upevňujú pri praktických cvičeniach, exkurziách na lesných závodoch a zariadeniach.
Získané vedomosti žiaci využívajú v nadväzných odborných predmetoch vyučovaných v rámci štúdia hlavne pestovanie lesov, lesná ťažba, ochrana lesov a iné.

Motorové vozidlá

Učivo predmetu motorové vozidlá je rozdelené do druhého a tretieho ročníka štúdia na našej škole.

V priebehu týchto dvoch ročníkov sa pozornosť venuje teórii vedenia vozidla, pravidlám cestnej premávky, kde sa žiaci oboznámia s platnou legislatívou, riešením dopravných situácií, podmienkach prevádzky i o rozboroch dopravných nehôd. Ďalej sa preberajú zásady bezpečnej jazdy a prvá predlekárska pomoc pri dopravných nehodách. Veľmi dôležitou časťou je konštrukcia a údržba vozidiel, kde sa žiaci oboznámia s rozdelením motorov, elektrickou sústavou, prevodovým ústrojenstvom a ďalšími časťami vozidla, ako aj s ich údržbou s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Cieľom predmetu motorové vozidlá je, aby žiak získal potrebné poznatky využiteľné v cestnej doprave, ale hlavne úspešne mohol vykonať skúšky na získanie vodičského oprávnenia.

Pestovanie lesov

Predmet Pestovanie lesov a prírody sa vyučuje v zmysle schváleného učebného plánu ako odborný predmet v 3. a 4. ročníku Spojenej školy v Prešove, organizačná zložka – Stredná lesnícka škola.

Dotácia hodín v 3. ročníku predstavuje dve hodiny teórie a dve hodiny praktických cvičení týždenne. Praktické cvičenia sú riešené štvorhodinovými blokmi, v rámci ktorých žiaci riešia konkrétne úlohy. Učivo tretieho ročníka je zamerané na osvojenie základných pojmov v oblasti pestovania lesov a získanie znalosti v oblasti:

 • lesného semenárstva (získavanie semien, uskladňovanie, ošetrenie…)
 • škôlkárstva ( pestovanie semenáčikov a sadeníc, starostlivosť…)
 • zalesňovania a
 • výchovy mladých lesných porastov

V rámci praktických cvičení sa žiaci učia prakticky vykonávať činnosti spojené s jednotlivými oblasťami a najmä v časti venovanej výchove porastov sú žiaci plne využiť svoje logické myslenie. Pri riešení konkrétnych úloh musia zohľadniť okrem hľadísk pestovania lesa aj poznatky z ostatných predmetov ( ochrana lesa, lesná ťažba, ekonomika….), teda sú plne využívané medzipredmetové vzťahy. Úlohy sú riešené individuálne alebo v skupinách a žiaci riešia úlohy komplexne.

Dotácia predmetu v 4. ročníku prestavuje taktiež dve hodiny teórie a dve hodiny praktických cvičení týždenne. Praktické cvičenia sú riešené 4 hodinovými blokmi. Okrem toho žiaci absolvujú dva dni odbornej predmetovej praxe. Predmet patrí vzhľadom na svoju dotáciu a odborné zameranie medzi nosné predmety a je zaradený medzi predmety, ktoré sú súčasťou teoretickej aj praktickej zložky maturity.

Teoretické učivo 4.ročníka je rozdelené do 5. tématických celkov:

 •  obnova lesných porastov
 •  zvyšovanie produkcie lesa
 •  diferencované pestovanie lesov
 •  prírode blízke pestovanie lesov
 •  pestovná technika v lesoch ochranných a osobitného určenia

Cieľom praktických cvičení je overenie si teoretických poznatkov v praxi. To sa uskutočňuje priamo v teréne, v priestoroch Školských lesov.

Žiaci musia v plnej miere zvládnuť riadenie, plánovanie a organizovanie práce, použiť najvhodnejšie technológie, nasadenie a využitie mechanizačných prostriedkov a pritom plne využívať LHP a LHE, naučia sa samostatne a komplexne riešiť problémy v rôznych vývojových štádiách lesných porastov, pri plnom rešpektovaní ich stavu a funkcie s dôrazom na zachovanie ekosystému ekologicky hodnotného.

Ekonomika

Odborné vzdelávanie v oblasti ekonomiky a organizácie je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania.
Na hodinách ekonomiky si žiaci osvoja základné ekonomické pojmy, zákonitosti ekonomických javov a procesov v podmienkach trhového hospodárstva na vnútropodnikovej úrovni a vo vzťahu k vonkajším makroekonomickým podmienkam.

Preberané učivo obsahuje aj metódy a podmienky riadenia, organizácie a kontroly, princípy racionalizácie a hospodárnosti výroby. Žiaci získajú aj základné poznatky na samostatné podnikanie. Osvoja si praktické zásady a postupy marketingu. Významné sú vzťahy ekonomiky a ďalších odborných predmetov ako napr. lesná ťažba, hospodárska úprava lesov, pestovanie lesa. Učivo ekonomiky je rozdelené do tretieho a štvrtého ročníka.

V treťom ročníku sa pozornosť venuje pochopeniu základných pojmov fungovania trhovej ekonomiky a podstaty podnikania.

Vo štvrtom ročníku je ekonomika zameraná na lesné hospodárstvo (vyplňovanie dokladov a tlačív využívaných v lesnej prevádzke).

Hospodárska úprava lesov

Poslaním hospodárskej úpravy je priestorovo a časovo upraviť les a hospodárenie v ňom tak, aby boli zaistené produkčná i mimoprodukčné funkcie lesov v súlade so záujmami spoločnosti i vlastníkov lesa.

Učivo hospodárskej úpravy lesov je rozdelené do tretieho a štvrtého ročníka štúdia na našej škole.

V treťom ročníku sa pozornosť venuje dendrometrii, ktorá je základným pilierom hospodárskej úpravy lesov pri riešení všetkých produkčných, ekonomických i technických problémov. Dendrometria je náuka o všetkých veličinách používaných v lesníctve charakterizujúcich jednotlivé stromy, celé porasty, ich vzájomné vzťahy a o metódach merania a zisťovania týchto veličín, vrátane k tomu používaných prístrojov a pomôcok. Bez údajov získaných dendrometrickými metódami sa nedá v lese hospodáriť.

Vo štvrtom ročníku sa hospodárska úprava lesov zameriava na zisťovanie pravidelného stavu lesa a jeho produkčných schopností, poznanie princípov vypracovania a obsahu LHP i číselného a grafického zhodnocovania javov dôležitých pre plánovanie.

Predmet hospodárskej úpravy lesa je veľmi rozsiahly, pretože jeho náplň zasahuje do všetkých lesníckych disciplín. Snáď práve preto je hospodárska úprava považovaná lesníckou verejnosťou za kráľovnú lesníckych vied.

Ochrana lesov

Predmet Ochrana lesa a prírody sa vyučuje v zmysle schváleného učebného plánu ako odborný predmet v 3. a 4. ročníku Strednej lesníckej školy v Prešove.

Dotácia hodín v 3. ročníku predstavuje dve hodiny teórie a jednu hodinu praktických cvičení týždenne. Praktické cvičenia sú riešené štvorhodinovými blokmi, v rámci ktorých žiaci riešia konkrétne úlohy. Učivo tretieho ročníka je zamerané na získanie podrobných poznatkov z oblasti biotických škodlivých činiteľov. Najväčšia časť je venovaná hmyzu, fytopatogénnym organizmom (huby, plesne…), ďalej vyšším stavovcom ( najmä poľovnej zveri) a vyšším rastlinám. Pri všetkých skupinách sú žiaci oboznamovaní nie len so spôsobom života škodlivých organizmov, ale aj s prevenciou a ochranou proti nim. V rámci praktických cvičení sa žiaci učia prakticky spoznávať jednotlivých škodcov po morfologickej stránke, ako aj podľa príznakov poškodenia. Konkrétne ochranné opatrenia vykonávajú žiaci aj prakticky, prípadne sú im prezentované formou prezentácií a exkurzií. Pri riešení úloh využívajú žiaci aj znalosti z iných lesníckych predmetov (pestovanie lesa, lesná ťažba,…)

Dotácia predmetu v 4. ročníku prestavuje taktiež dve hodiny teórie a jednu hodinu praktických cvičení týždenne. Praktické cvičenia sú riešené 4 hodinovými blokmi. Okrem toho žiaci absolvujú dva dni odbornej predmetovej praxe. Učivo 4. ročníka je venované oblasti abiotických škodlivých činiteľov (vietor, sneh, námraza…), lesným požiarom, vplyvu človeka na životné prostredie a ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Žiaci získavajú prehľad o problémoch, ktoré spôsobujú abiotické škodlivé činitele, ale aj človek svojou činnosťou a oboznamujú sa s možnosťami riešenia týchto problémov. Praktické cvičenia sú venované vizuálnej prezentácii škodlivých činiteľov formou prezentácií, ako aj praktickou ukážkou ich negatívneho pôsobenia ( návšteva skládky TKO, exkurzie v oblastiach postihnutých vetrom, imisiami…). Pri konkrétnych úlohách žiaci musia využiť poznatky z iných predmetov, čím sa plne využívajú medzipredmetové vzťahy a úloha je riešená komplexne.

Predmet je vzhľadom na svoju dotáciu a odborné zameranie zaradený medzi predmety, ktoré sú súčasťou teoretickej aj praktickej zložky maturity.

Lesná ťažba

LEŤ 3. ročník

V teoretickej časti sa žiaci oboznámia s tvorbou a rastom dreva jeho stavbou a vlastnosťami.
Naučia sa rozpoznávať a merať jednotlivé druhy chýb dreva. Získajú základné vedomosti o základoch sortimentácie a charakteristike sortimentov surového dreva v jednotlivých kvalitatívnych triedach. Oboznámia sa s charakteristikou výrobných podmienok a základnými údajmi o lesoch SR. Najväčší rozsah teoretických vedomostí je zameraný na ťažbovo-výrobný proces, kde sa žiaci oboznámia s pracovnými prostriedkami na ťažbu dreva, teóriou stínania stromov a základmi techniky práce s motorovou pílou, technológiou a pracovnými postupmi pri stínaní a odvetvovaní stromov, ťažbovými metódami, formami a zásadami organizácie práce na pracovisku, výrobnými postupmi, bezpečnosťou práce pri ťažbe dreva, preberaním dreva ako aj zisťovaním objemu a evidenciou vyťaženého dreva.

Praktické cvičenia

Sú zamerané na precvičenie teoretických vedomostí a to najmä stavbu dreva určovania a merania chýb surového dreva, druhovanie sortimentov, evidencia a preberanie surového dreva, manipuláciu surových kmeňov, zisťovanie objemu dreva a vypracovanie výkazu zásob a pohybu dreva.

LEŤ 4. ročník

V teoretickej časti sa žiaci oboznámia s činiteľmi ovplyvňujúcimi plánovanie, rozdelením ťažieb dreva a ich vyznačovaním, metodikou plánovacej činnosti – dlhodobý plán ťažby dreva, bilančný výkaz LHE, ročný plán ťažby dreva. Získajú vedomosti o záväznosti údajov LHP a kritériách hodnotenia obnovy a výchovy, výpočte objemu vyznačenej ťažby, sortimentácií ťažbového fondu a technologickej príprave pracovísk. Oboznámia sa s technologickými a pracovnými postupmi pri sústreďovaní, odvoze dreva a práci na skladoch dreva. Ďalej žiaci získavajú vedomosti o vedľajšej lesnej ťažbe, odbyte produktov lesnej výroby a priemyselnom spracovaní dreva, vrátane piliarstva a druhov piliarskych výrobkov.

Praktické cvičenia

Sú zamerané na plánovanie ťažbovej činnosti, sortimentáciu ťažbového fondu, organizáciu práce pri ťažbe, sústreďovaní, na skladoch dreva, pri odvoze dreva a v piliarskej výrobe.

Sokoliarstvo

Úlohou voliteľného predmetu sokoliarstvo je poskytnúť žiakom komplexné odborné vedomosti a skúsenosti zo:

 • sokoliarskej zoológie, chovu poľovných, chovných a rehabilitovaných dravcov
 • výcviku poľovných dravcov, ich použitia na lov, zhotovovania sokoliarskej výstroje a pomôcok a využitia dravcov v praxi
 • zákonných predpisov o sokoliarstve, členstve v SKS a sokoliarskej etike

Študent musí zvládnuť zásady výcviku, rehabilitácie i lovu s dravcami. Dôraz sa kladie na zákonné predpisy o nadobúdaní dravcov a ich evidencii.

Úspešný absolventi majú možnosť ukončiť predmet riadnou sokoliarskov skúškou. Táto oprávňuje v rámci zákonných predpisov nadobudnúť dravca, cvičiť a loviť s ním.

Využiť ho aj pri biologickej ochrane v poľnohospodárstve, lesníctve, na letiskách, stálych a sezónnych sokoliarských scénach, či svoje skúsenosti využiť v odchovniach dravcov, alebo rehabilitačných staniciach u nás a v zahraničí.

Praktická príprava

Výchovno-vyučovací proces je budovaný na úzkom spojení so životom prostredníctvom praktických cvičení a predmetu PRAX.

Praktická príprava sa chápe ako neoddeliteľná súčasť výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. Didaktické zásady, rozsah a obsah praktického vyučovania upravujú učebné plány a učebné osnovy.

Hlavným cieľom praktickej prípravy je naučiť žiakov bežné pracovné úkony, výrobné operácie a pracovné postupy, oboznámiť ich s bežnými technicko-administratívnymi prácami a s organizáciou a riadením práce. V praxi si žiaci osvoja manuálnu zručnosť a zároveň získajú výrobné skúsenosti a prevádzkový rozhľad. Okrem toho prax rozvíja logické i technické myslenie žiakov, pestuje v nich pocit zodpovednosti, upevňuje vzťah k práci a k zvolenému povolaniu.

V predmete PRAX sa žiaci učia uplatňovať zásady hygieny, ochrany a bezpečnosti pri práci, zodpovedať za používanie ochranných prostriedkov a pomôcok, poskytovať prvú pomoc pri nehodách a úrazoch, vytvárať na pracoviskách podmienky pre bezpečnú a hygienicky nezávadnú prácu. Prax vychováva žiakov k uvedomelej disciplíne, kladnému vzťahu k práci a zmyslu pre poriadok.

Poznatky z praxe uľahčujú žiakom štúdium teórie odborných predmetov a absolventom školy uplatnenie v praxi.

Základné zručnosti a návyky osvojujú si žiaci hlavne v „školských lesoch“. Školské hospodárstvo Cemjata („školské lesy“) sa stali neoddeliteľnou súčasťou školy už od jej pôsobenia v Prešove. Boli založené v roku 1959 a od vtedy slúžili žiakom lesníckej školy v Lipovciach, ktorá ako sme uviedli hore, bola predchodkyňou školy v Prešove. Vzťah školy a školských lesov môžeme prirovnať k symbióze. Jeden bez druhého by len ťažko mohli existovať. Tým, že sa nachádzajú v blízkosti mesta Prešov (Cemjata je jeho časťou), sú dostupné žiakom nielen počas vyučovacieho procesu, ale aj mimo neho.

Školské lesy spĺňajú všetky podmienky a umožňujú základnú praktickú prípravu žiakov. Okrem množstva demonštračných objektov poskytujú vhodné pracoviská nácviku manuálnych, intelektuálnych a interakčných zručností, pomáhajú vyučujúcim alebo vedú priamo žiakov pri plnení výchovno-vyučovacích cieľov predmetu.

Poznatky z veľkovýrobných technológií v lesnom hospodárstve, z efektívneho využívania výkonnej techniky, špecializácie a koncentrácie výroby v rôznych prírodných podmienkach sa zabezpečujú v Lesoch SR, š.p., OZ Prešov a Košice, VLM, š.p. Pliešovce, ale tiež na LPM Ulič š.p.

Praktické vyučovanie pozostáva z praktických cvičení,  praxí – učebných a odborných a exkurzií.

Npraktických cvičeniach si žiaci overujú, prehlbujú a upevňujú teoretické poznatky.

Praktické cvičenia slúžia tiež na nacvičovanie zložitejších pracovných úkonov, operácií a postupov, ktoré je možné zvládnuť až po predchádzajúcom osvojení si odbornej teórie. Väčšina cvičení je uskutočňovaná v objektoch školských lesov. Bloky cvičení sú štvorhodinové, doprava je realizovaná školským autobusom.

Školské lesy počas svojej polstoročnej existencie vybudovali dostatočné množstvo demonštračných objektov slúžiacich pre potreby školy, ale nie len jej.

Za zmienku v prvom rade stojí arborétum, slúžiace pre predmet lesnícka botanika a následne pre ďalšie odborné predmety.

Lesná škôlka je kolískou lesného semena. Tu sa rodí nový život a žiaci školy sú pri jeho zrode. Učia sa ako sa ďalej o semenáčiky a sadence starať, ako ich chrániť a ako ich pripraviť na zmenu prostredia. Zmyslom škôlky je nielen ich to naučiť, ale aj cez manuálne práce pochopiť dôležitosť práce lesných robotníkov.

K ďalším objekom ptria:
Semenné porasty
Semenné sady
Priemyselné plantáže
Diviačia obôrka
Strelnica
Trenažér
Náučné chodníky

Prax

Prax tvorí významnú a časovo rozsiahlu časť výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Prax sa delí na učebnú a odbornú.

Učebná prax

Od úrovne učebnej praxe hlavne v 1. ročníku veľmi záleží, aký vzťah získa žiak k manuálnej práci. Ako dokáže hodnotiť jej obtiažnosť, množstvo a kvalitu vykonanej práce.

1. ročníku žiaci absolvujú úvod do lesníckej problematiky (význam a skladba lesa, živočíchy a zver v lesnom prostredí, ochrana lesa a prírodného prostredia), ďalej sa oboznámia so základnými manuálnymi odbornými prácami (zber a ošetrovanie semien, zakladanie semeníšť, práce v lesnej škôlke, ochrana kultúr proti burine, ošetrovanie lesných kultúr, ako aj vykonávajú práce pri umelej obnove lesa).

Zachovajme lesy potomstvu (J.D.Matejovie)

2. ročníku sa žiaci oboznamujú s jednotlivými činnosťami pri výchove lesa ručným náradím (plecie ruby, prestrihávky, čistky, prerezávky, ale tiež vykonávajú mechanizované zalesňovanie – jamkovačmi).

Poradek hor,aneb lesuv zachování (M.Terézia)

3. ročníku je ťažisko predmetu v ťažbovej činnosti a v organizačno – riadiacich činnostiach. Začína nácvikom techniky stínky, prerezávania a odvetvovania na trenažéroch a pokračuje technikou ťažby dreva motorovými pílami priamo v porastoch.

Vyvrcholením je vykonávanie ťažbových a pestovných prác v technologických celkoch. Taktiež v 3. ročníku žiaci vykonávajú mechanizovanú výchovu porastov s krovinorezmi pri prečistkách, ale tiež ľahkými motorovými pílami.

Aby les po ťažbe zostal lesom

Prax vo 4. ročníku sa už výrazne zameriava na nácvik komplexných schopností súvisiacich s riadením pracovných procesov. Ide predovšetkým o predmetové učebné praxe z pestovania lesov (3 dni), poľovníctva a ekonomiky, lesnej ťažby, ochrany lesov, hospodárskej úpravy lesov po 2 dni. Žiaci riešia príklady s komplexnou prevádzkovou problematikou, t.j. po stránke pestovnej, ťažbovej, hospodársko-úpravníckej v nadväznosti na ekonomiku, ochranu lesa a pod. Ide väčšinou o komplexné príklady, pri ktorých žiaci majú preukázať už osvojené vedomosti z jednotlivých odborných predmetov a tieto syntetizovať do jedného celku. Je to zároveň vynikajúca príprava na praktickú maturitnú skúšku a hlavne príprava na lesnícku prevádzku.

Prírode blízke pestovanie lesa

Výrazné je výchovné pôsobenie predmetu prax, pretože prispieva k upevňovaniu dobrého vzťahu k lesníckemu povolaniu, robotníkom, k vytváraniu uvedomelej disciplíny. Vychováva k vytrvalosti a pracovnej obetavosti. Upevňuje vôľu prekonávať ťažkosti, pomáha rozvíjať tvorivú iniciatívu a predovšetkým upevňuje vzťah k zvolenému povolaniu.

Odborná prax

V odbornej praxi žiaci precvičujú najmä tie zručnosti, ktoré nemožno nacvičiť v skupinách. Odborná prax sa delí na prevádzkovú individuálnu prax (v 2. až 4. Ročníku 5 dní za školský rok) a prevádzkovú prázdninovú prax.

Prevádzková individuálna prax
Náplň prevádzkovej individuálnej praxe je veľmi rôznorodá a dôkladne sa pri 
nej využíva didaktická zásada spájania teórie s praxou využívaním teoretických poznatkov pri riešení praktických problémov. Zároveň praktické poznatky umožňujú ľahšie štúdium teórie a jej kvalitatívne zmeny. Na prevádzkovej individuálnej praxi sa pestuje u žiakov citlivý vzťah k prírode a k lesu zvlášť. Technickí pracovníci svojimi zručnosťami, odbornosťou, širokou a hlbokou znalosťou problému vzbudzujú záujem o prácu v lesníctve. Majú dostatočne hlboké teoretické znalosti, teóriunepodceňujú a nezaznávajú. Nakoniec teoretické poznatky sa nemôžu rozchádzať s praktickým vyučovaním a naopak.

Prevádzková prázdninová prax
Prevádzkové prázdninové praxe vykonávajú žiaci druhého a tretieho ročníka 
väčšinou individuálne na pracoviskách v štátnych a v neštátnych organizáciách lesného hospodárstva, lesnej výroby a služieb, vo výskume, v štátnej správe, v organizáciách ekologického zamerania a v podnikateľskej činnosti. Prevádzková prázdninová prax v 2. ročníku trvá 2 týždne a v 3. ročníku 3 týždne (z toho 2 týždne počas hlavných prázdnin).

Exkurzie

Teoretické vedomosti, ktoré žiaci v priebehu štúdia získavajú a zároveň využívajú, si dopĺňajú nielen na praktických cvičeniach, praxiach, ale tiež na exkurziách.

Najnovšie články