Záujmová sféra našich žiakov je veľmi široká a pestrá paleta krúžkov umožňuje každému sa uplatniť. To platí o mimoškolskej činnosti – práci v krúžkoch. Keď sa záujmy včas objavia a správne usmernia, dosiahnu sa aj očakávané výsledky a úspechy. Presvedčili sme sa o tom, že viesť našich žiakov k efektívnemu využívaniu voľného času, je úloha najmenej taká závažná ako zabezpečenie výchovno – vyučovacieho procesu. Preto v každom roku kladieme veľký dôraz na to, aby žiaci primerane svojim záujmom a schopnostiam sa mohli zapojiť do činnosti aj mimo školy. Široký rozsah záujmov dokazuje zameranie krúžkov.

Krúžky

Vedúci krúžku:  Ing. Martin Macej

Akvaristicko-teraristický krúžok pracuje s cieľom podchytiť žiakov ,ktorí majú záujem o prírodu a umožniť im sebarealizáciu v tomto smere.
Program práce krúžku je zameraný na praktickú činnosť v odbore akvaristika a teraristika ako aj neustále rozširovanie teoretických poznatkov.
Práca v krúžku smeruje k vytvoreniu a zdokonaľovaniu kútika živej prírody na SLŠ.
Členovia krúžku sa zaoberajú tvorbou životného prostredia pre akvarijné ryby a teráriové živočíchy,jeho estetikou a účelnosťou,učia sa poznávať jednotlivé druhy rastlín,akvarijných rýb a plazov,spôsob ich života,zásady kŕmenia,opatery s konečným cieľom dosiahnuť ich rozmnožovanie a odchov potomstva.
Okrem biologickej funkcie krúžku sa žiaci naučia obsluhovať aj akvaristickú techniku.
Krúžok sa schádza v utorok, stredu a piatok  7.00 do 7.45 a denne podľa potreby.

Po dlhej zime konečne vykuklo slnko a my sme sa mohli vybrať „do terénu“. Lom Mošurov bol založený za účelom ťažby vápenca, ale nás lákali pekné vzorky skamenelín, ktoré sa tam nachádzajú.

Vo štvrtok poobede 22.3.2012 sme náš zámer uskutočnili a začali sme hľadať… Lom toho času ešte nie je po zime v prevádzke, takže nájdenie pekných vzoriek skamenelín bolo veľmi obtiažne. V starých odstreloch sme už skameneliny nenašli, ale o to krajšie boli vzorky masívneho kalcitu a sem-tam kryštalického kalcitu, ktoré mali aj viac ako 10 cm. Lom by mal byť v blízkom čase znovu v prevádzke a po odstreloch by sa mohli odkryť ešte pekné vzorky, preto sa tam ešte vrátime.

Ing. Maňkoš Vladimír

Vedúci krúžku: Ing. Vladimír Baláž, Ing. Slavomír Karaš

Náplňou poľovníckeho krúžku je oboznámenie žiakov so základmi poľovníctva, prípadne upevnenie poznatkov z predmetu Poľovníctvo. Postupným oboznamovaním sa žiakov s vývojom poľovníctva, jeho významom, poľovníckymi zvykmi, biológiou, chovom a lovom zveri, kynológiou a strelectvom získajú žiaci celkový prehľad o danej problematike. V rámci praktickej činnosti žiaci získavajú zručnosti pri úprave a hodnotení trofejí, poľovníckej streľbe, úprave poľovníckych chodníkov, údržbe poľovníckych zariadení, prikrmovaní zveri, pozorovaní zveri a účastnia sa rôznych poľovníckych podujatí. Osobitou súčasťou je nácvik vábenia rôznych druhov zveri. Práca krúžku je spestrená aj sledovaním rôznych filmov s poľovníckou problematikou z celého sveta, ale aj amatérskymi nahrávkami žiakov.

Vedúci krúžku: Mgr. Svatava Záhoráková

Cieľom krúžku ANJ – MPN (Maturita po novom) je pripraviť žiakov 4. ročníka na úspešné zvládnutie písomných testov internej a externej časti a takisto ústnej časti maturity z anglického jazyka. Žiaci sa zdokonaľujú v týchto jazykových zručnostiach: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, praktické používanie jazyka t.j. pramatika v každodennom živote, písanie slohových prác, konverzácia – príprava ústnej maturitnej skúsky. Počas školského roka precvičujeme frázy a slovné spojenia k jednotlivým maturitným témam všeobecným i odborným. Súčasťou činnosti krúžku je tiež dôkladné zopakovanie gramatiky – jednotlivých slovných druhov pomocou hier podľa katalógu cieľových požiadaviek. Žiaci majú k dispozícii audiovizuálne pomôcky ako sú videokazety, DVD nahrávky, audiokazety, CD, slovníky, obrazový materiál, časopisy, mapy, kópie testov a novovypracované testy k maturite. Vo veľkej miere sa tiež využívajú IKT. Krúžok pracuje na našej škole už štvrtý rok a  maturitné výsledky sú veľmi dobré u žiakov, ktorí tento krúžok pravidelne navštevovali a naďalej navštevujú.

Vedúci krúžku:  Mgr. Tatiana Christaková

Krúžok je určený študentom maturitného ročníka. Jeho cieľom a náplňou je sprístupniť študentom sfilmovanú podobu diel svetovej a slovenskej literatúry, čo využijú na ústnej maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry.

Vedúci krúžku: Mgr. Alexander Hutňan

Hlavnou úlohou tenisového krúžku je osvojenie hernej činnosti na takú úroveň ktorá žiakom umožní hrať podľa pravidiel tenisu.
Ďalšou úlohou je zvýšiť pohybovú výkonnosť žiakov vo výbušno-silových, vytrvalostných schopnostiach. Dosiahnuť takú úroveň, aby si žiaci osvojili kladný vzťah k tenisu. Postupne ich získať pre tenis, aby ho začali hrať pravidelne. Zdôrazniť jeho význam pre pohybovú činnosť človeka.
Pri výučbe sú premietané aj videokazety zo základov tenisu ako aj z hry svetových hráčov. Takisto sú odprednášané prednášky z teórie a metodiky tenisu.
Krúžok sa stretáva vo štvrtok od 14:00 do 16:00. Žiaci ktorý majú záujem po dohode (majú cvičenia a z toho dôvodu nemôžu prísť vo štvrtok) môžu si vybrať deň ktorý im najlepšie vyhovuje.

Vedúci krúžku:  Ing. Albín Kostelník, Mgr. Peter Šutran

Členovia futbalového krúžku sa stretávajú pravidelne každú stredu od 14:00 do 16:00 a priestoroch školy. V zimnom období to je telocvičňa a v letnom období zasa trávnaté futbalové ihriská so živou alebo umelou trávou.

Hlavnou úlohou futbalového krúžku je napomôcť žiakom registrovaným vo futbalových kluboch a hrajúcim futbal v domácom prostredí, aby cez týždeň nevynechávali tréningový proces a pre žiakov neregistrovaných v nijakom futbalovom klube, aby si osvojili herné činnosti a mohli hrať futbal podľa platných pravidiel.

Činnosť futbalového krúžku je rozdelená do troch období, a to:

  • hlavné obdobie, kde sa venujeme vylaďovaniu a udržiavaniu športovej formy a zvyšovaniu hernej výkonnosti a psychickej odolnosti,
  • prechodné obdobie, kde dôraz kladieme na aktívny odpočinok a regeneráciu fyzických a psychických síl,
  • prípravné obdobie, kde sa zameriavame na zabezpečovanie predpokladov rastu športovej výkonnosti, rozvoju vôľových vlastností a zvyšovaniu funkčných stropov organizmu.

Vedúci krúžku: Ing. Vladimír Baláž, Ing. Slavomír Karaš

Náplňou streleckého krúžku je základné oboznámenie žiakov so základmi poľovníckej a športovej streľby po teoretickej, ako aj praktickej stránke. Žiaci sa oboznamujú s rozdelením zbraní, historickým vývojom, ich základnými časťami, balistikou, použitím, údržbou, právnymi predpismi na úseku zbraní a streliva a v neposlednej miere aj streleckou optikou. Po získaní prvotných znalostí si žiaci svoje poznatky overujú priamo na strelnici nácvikom streľby „na sucho“, neskôr aj prakticky zo vzduchových, guľových a brokových zbraní. V rámci praktickej streľby žiaci trénujú streľbu na statické terče /srnec, líška, diviak/, pohyblivé terče /diviak, líška, zajac/ a tiež absolvujú streľbu na oblúku a batérii. V rámci teórie i praxe sa na práci krúžku podieľajú aj skúsení odborníci zaoberajúci sa zbraňami pri svojej práci, ktorí sú ochotní odovzdať svoje poznatky žiakom našej školy

Vedúci krúžku:  Ing. Vladimír Maňkoš

  • zdokonaľovanie herných činností jednotlivca (streľba, dribling, obchádzanie súpera, …)
  • zdokonaľovanie  skupinových obranných činností a útočných herných kombinácií
  • nácvik hry v zápasoch
  • účasť školského basketbalového družstva v oblastných majstrovstvách

Najnovšie články

Kategórie