Školské lesy SLŠ Prešov-Cemjata 1959 – 2008

 • 05. 03. 1959  Školské polesie Cemjata Lesníckej technickej školy v Lipovciach
 • 03. 09. 1964  Školské polesie Cemjata pri Strednej lesníckej technickej škole v Prešove
 • 18. 05. 1972  Samostatná prevádzková jednotka tvoriaca so školou jednotné výchovné zariadenie
 • 01. 01. 1974  Správa školských lesov pri SLTŠ V PREŠOVE
 • 01. 01. 1991  Školské lesy pri Strednej lesníckej škole Prešov-Cemjata, bez právnej subjektivity
 • 01. 12. 1993  Školské lesy pri SLŠ Prešov-Cemjata, príspevková organizácia s právnou subjektivitou
 • 24. 07. 1996  Školské lesy SLŠ Prešov-Cemjata, samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou

Školské hospodárstvo Cemjata 2008 – súčasnosť

 • 01. 09. 2008  Školské hospodárstvo
 • 01. 09. 2013  Školské hospodárstvo Cemjata – organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov,
  rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity
 • 01. 01. 2015  Školské hospodárstvo Cemjata – organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov,
  príspevková organizácia bez právnej subjektivity
 • 01. 09. 2018  Školské lesy Cemjata – súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov,
  príspevková organizácia bez právnej subjektivity

Školské lesy Cemjata pri SOŠ lesníckej Prešov (ďalej iba ŠkL) boli založené 5. 3. 1959 delimitáciou od Štátnych lesov. Lesný užívateľský celok Cemjata (ďalej iba LUC Cemjata) bol vytvorený Krajským úradom Prešov, odbor pozemkového poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rozhodnutím číslo: 00/00713-Fa, zo dňa 17. 10. 2000 v súvislosti s obnovou lesného hospodárskeho plánu (ďalej iba LHP Cemjata) platného pre roky 2002-2011. Obsahuje lesné pozemky s celkovou výmerou 1 262,82 ha, z toho pozemky lesného hospodárskeho celku Cemjata (ďalej iba LHC Cemjata majú výmeru 1 253,10 ha a LHC Radatice 9,72 ha. Celý LUC Cemjata je zaradený do kategórie lesov U, teda lesov osobitného určenia. Súčasným zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, odbor školstva a telesnej kultúry. Podľa zriaďovacej listiny z 7. 8. 2018 sú súčasťou SOŠ lesníckej v Prešove.  ŠkL obhospodarujú poľovný revír o výmere 1941 ha, z toho lesnej pôdy je 1410 ha, 531 ha poľnohospodárskej pôdy.

Lesy ŠH Cemjata majú priaznivé geografické, prírodné aj personálne a výrobné podmienky pre plnenie svojho hlavného cieľa. Nachádzajú sa na západne od Prešova, 7 km od Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove (ďalej len SOŠL). Územie lesného hospodárskeho celku (ďalej len LHC) má vysokú, 86% lesnatosť. Pahorkatina s najnižším bodom 285,5 m n. m. a najvyššou nadmorskou výškou 485,3 m je veľmi chudobná na vodu, zbrázdená hlbokými a stále aktívnymi stržami v sprašových hlinách na flyšových sedimentoch. Hlavnou drevinou je buk so zastúpením 43,8 %, nasledujú: DB-17,1 %, HB-16,8 percenta, BO-7,6 %, JD-6,1 %, SMC-3,0 %, BR-2,1 %, JV-1,0 %, TPD-0,8 %, SM-0,6 %, JL-0,5 %, LP-0,4 %, JS-0,1 %, ostatné listn.-0,1 %. Zastúpenie listnatých drevín je 82,7 % a ihličnatých drevín 17,3 %. Súčasný priemerný plošný vek porastov je 56 rokov.

Hlavným poslaním ŠkL Cemjata je :

 • praktické vyučovanie žiakov SOŠL v Prešove a ich záujmovú odbornú činnosť,
 • praktická odborná príprava žiakov iných škôl obdobného zamerania,
 • budovanie a materiálne vybavovanie učebných objektov a zariadení na praktické vyučovanie a záujmovú odbornú činnosť,
 • spolupráca s vedeckými, výskumnými a odbornými inštitúciami pri zavádzaní rôznych poznatkov vedy a výskumu do praxe,
 • rozvíjanie odbornej a pedagogickej práce učiteľov,
 • zabezpečovanie výrobných a hospodárskych úloh v lesníckej činnosti v súlade so svojím účelovým poslaním.

Priemyselná plantáž brezy

V roku 1990 bola v oblasti Kvašnej vody v dielci 51 b založená priemyselná plantáž brezy (10) o výmere 2,62 ha. Priaznivé terénne podmienky (sklon do 25 %) a hlinitopiesčitá pôda s dobrými fyzikálnymi pomermi bez skeletu vytvorili dobré podmienky pre komplexné uplatnenie agrotechniky. Priemyselná plantáž bola rozdelená na dve plochy – menšiu, na ktorej sa vysadil brest horský sibírsky (10 %) a väčšiu, na ktorej sa vysadila breza (90 %). Spon pri obidvoch drevinách je 2,50×1,75 m. V r. 2000 bola vykonaná prerezávka pozitívnym spôsobom výberu, teda už 10 rokov po založení, čo dokazuje jej rýchly rast a nadpriemernú kvalitu. Brezový porast má teraz výšku v priemere 15 m. Brest horský sibírsky, ktorého zastúpenie pri obnove v tejto plantáži bolo cca 10 % vyznačuje sa nízkou kvalitou, malým výškovým prírastkom, je košatého vzrastu a veľmi zavetvený. V súčasnej dobe je plantáž bez obhospodarovania v dôsledku nezáujmu vlastníka.

Priemyselná plantáž duba červeného

V roku 1996 bola založená priemyselná plantáž duba červeného v D 41 a. (11) Dub červený ako introdukovaná drevina bol vysadený v roku 1922 v dielci 58 v lokalite Čertov kameň. V roku 1927 v D 57 a 58. V týchto dielcoch dub červený poskytuje vyššiu produkciu drevnej hmoty v porovnaní s dubom zimným na tom istom stanovišti. U duba červeného nebolo zatiaľ zaznamenané hromadné odumieranie duba.

Prímestské lesy

Za bezprostredné rekreačné oblasti obyvateľov Prešova a jeho blízkeho okolia možno považovať Sigord, Lipovce, no najbližšou rekreačnou oblasťou sú Školské lesy Cemjata s vybudovaným lesoparkom, náučným chodníkom, arborétom i minerálnymi prameňmi. Okolie ŠkL Cemjaty je oddávna atraktívnym a vyhľadávaným miestom. Tento fakt potvrdzujú aj staršie publikácie. V knihe “Dejiny kúpežľov a kúpežľníctva na Slovensku” (Osveta 1981) od Jána Mikulíka, autor na strane 35 a ďalších píše, že Cemjatu už dávno využvali grófi, baróni, šľachta aj mešťania na upevnenie svojho zdravia. Charakter územia poskytuje veľmi dobré podmienky pre celoročné využitie – letnú i zimnú rekreáciu, čomu prispieva striedanie lesných porastov s lúkami a inými poľnohospodárskymi pozemkami, členitý terén s rôznymi expozíciami. Tejto skutočnosti veľmi pomohlo aj vybudovanie lesoparku v roku 1978 a neskôr záchytné parkovisko pred vstupom do lesoparku. Návštevnosť Cemjaty v poslednom období naberá na intenzite. Občania mesta i blízkeho okolia sem chodia na pravidelné prechádzky. Mnohí si sem chodia nabrať minerálnu vodu. Ďalších, najmä starších, stretneme na pikniku pri Petöfiho buku.

Výberové stromy

V rámci študentskej odbornej činnosti pod dohľadom OLH Ing. Jozefa Daňka boli prehodnotené a označené elitné stromy borovice sosny v počte 10 kusov. Rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Prešove č.2004/200 – 2/Na zo dňa 24.3.2004 boli uznané za VÝBEROVÉ. Ich hlavným poslaním je produkcia vysokohodnotného semena.

Semenné porasty duba kokošovského, cemjatského, buka, borovice a smrekovca

Dub zimný, ekotyp kokošovský, ev. č. 20323PO – 067

Tento SP  bol založený 100 m východne od SP 41C. V súčasnosti má označenie 41 D, výmeru 2,21 ha, zastúpenie: DB 70, BK 20, HB 10. SP bol založený v roku 1986 podľa projektu Ing. K. Lacka. Semeno bolo zozbierané v novembri 1982 na LZ Prešov, LS Kokošovce dielec 306. Semeno bolo ihneď vysiate do lesnej škôlky Cemjata. Dielec 306 sa nachádza na južných svahoch andezitového masívu Solivarského pohoria v 500 m n.m. Podmienky a postup založenia sú obdobné ako v SP 41 C s tým, že spon na prvých troch pracovných poliach od S bol 1×1 m, na zastávajúcich 3 poliach 1,2×1,2 m. Linky boli široké 2,5 m a pracovné polia 31 m. Porast bol ihneď oplotený, intenzívne ošetrovaný a ochraňovaný. Napríklad v r. 1987 okopávanie vykonali žiaci druhého ročníka cez prázdninovú prax, ktorí spolu s Ing. J. Daňkom bývali na chate Kvašná voda. Prvá prečistka sa vykonala v r. 1995 na ploche 1,21 ha, v roku 1998 na ploche 1,21 ha.

Buk lesný ev. č. 26323PO – 147

Bol založený v roku 1998 v dielci 64  z prevažne prirodzenej obnovy. Je výškovo diferencovaný, s prímesou duba a smrekovca. Nachádza sa tu aj hrab, breza, osika a bukové rozrastlíky. Táto nežiaduca prímes sa výchovnými zásahmi potláča.

Dub zimný ev. č. 20313PO – 013

Semenný porast  bol založený v r. 1979 podľa projektu Ing. I. Lipovského a Ing. I. Zuščáka. V starom LHP, ktorý mal platnosť od 1. 1. 1992, má označenie 41 C. Semeno a semenáčiky duba boli zozbierané v jeseni 1976 spod výberových stromov. Tieto stromy boli komisionálne za prítomnosti Ing. L. Lehotského, CSc., pracovníka Výskumnej stanice VÚLH Liptovský Hrádok, vybrané v dielcoch 67, 68, 71. Uvedené porasty sa nachádzajú neďaleko D 41 C. Sadenice boli vypestované v tzv. „kruhovej škôlke“. Ťažba na ploche 100×200 metrov sa začala v jeseni 1978 žiakmi II. A. Dokončenie ťažby s uhadzaním a spálením konáriny sa stihlo do jari 1979. Radovou výsadbou bolo vysadené 13 700 sadeníc duba a 4 700 buka. Spon 1m x 1m. SP je rozdelený na 7 pracovných polí, ktoré sú od severu (od arboréta) široké 16 m, 16 m, 32 m, 32 m, 32, 32, 40 m. Rozčleňovacie linky široké 2 m boli vytvorené ponechaním jedného nezalesneného radu. Výchovnú, melioračnú a kryciu funkciu v poraste duba netvorí iba buk, ale aj HB, BZ, OS z prirodzenej obnovy. SP bol v r. 1979 oplotený pletivom 2 m vysokým, ošetrený okopaním v r. 1980, v r. 1979 — 1982 vyžínaná burina a výmladky. V r. 1989 bolo vykonané vylepšenie DB – 1500 ks, Bk – 300 ks. V roku 1986 bol dokončený plecí výsek. SP v r. 1987 nadobudol prevádzkový charakter tým, že prvá prečistka bola vykonaná v r. 1991, druhá v r. 1995 na ploche 2,15 ha a v roku 2001 už pozitívnym spôsobom výberu na ploche 2,15 ha. Nachádza sa tu kvalitná dubová rďovina so zastúpením buka. Porast bol využívaný žiakmi SLŠ pre práce v rámci stredoškolskej odbornej činnosti.

Borovica sosna, ekotyp cemjatská ev. č. 05342PO – 109

Semenný porast bol založený podľa projektu Ing. K. Lacka v roku 1990 alternatívou 2a v dielci 77. SP má obdĺžnikovitý tvar rozmerov 100×200 m, expozíciu V, sklon 30 %. Nadmorská výška je 408 – 420 m. Sadenice borovice boli vypestované v lesnej škôlke Cemjata zo semena, ktoré pochádza zo semenného sadu S 024 a z dielcov 76, 77.

Smrekovec európsky v dielci 76 ev. č. 13333PO – 146

Porast o výmere 2,5 ha bol založený v r. 1996 v západnej polovici materského porastu v D-76 . Autorom projektu je Ing. Lipovský. Zalesnenie sa vykonalo jamkovou sadbou s plôškami o rozmeroch 50×50 cm pri obnovnom zastúpení Smc 7, Bk 2, Lp 1. V súčasnom období ide o 9-ročnú kultúru, ktorá sa intenzívne ošetruje a ochraňuje. Semeno z vybraných a zoťatých stromov bolo zozbierané v marci 1993 v D 7. Vo VS Liptovský Hrádok vylúštené za kontroly Ing. Humlovej. Sadenice boli v r. 1994 — 1996 pestované v LŠ Cemjata.

Účelové porasty smreka, jedle, omorik

Účelový porast smreka omoriky v dielci 76. Cieľom introdukcie je dosiahnutie vyššej produkcie, kvality, cenných produktov, odolnosti voči imisiám, škodcom a extrémnym podmienkam. Smrek omorika je drevinou v našich podmienkach pomerne známou z parkových výsadieb urbanizovaného prostredia vďaka odolnosti voči exhalátom. Pre pozorovanie tejto a ďalších vlastností bol založený v roku 1994 a to jamkovou sadbou o veľkosti plôšok 50×50 na ploche 2,73 ha  Autorom projektu je Ing. Lipovský. Je v štádiu vyspelej rďkoviny. Porast má predpoklady splniť úlohy, ktoré boli vytýčené pri jeho zakladaní.

Účelový porast jedle bielej v dielci 125A

Účelový porast Jd bol založený s cieľom zachovania genofondu tejto našej pôvodnej dreviny, ktorá patrí z hľadiska produkčných technických a biologických vlastností medzi naše najcennejšie dreviny, ako aj s cieľom pomôcť poznatkami získanými pri pestovaní tejto dreviny k zlepšeniu jej zastúpenia v našich porastoch. Účelový porast založený v roku 1995 v D-125 A  na ploche 2,70 ha, autorom projektu je Ing. Macej. Zalesnenie bolo vykonané obažovanými sadenicami jamkovou sadbou v spone 1,7×0,74 m s veľkosťou plôšok 50×50 cm. Semeno pochádza z D 77. Bolo vysiate do LŠ Cemjata. Je v štádiu kvalitnej odrastenej kultúry. V r. 2003 bol nad podsadbou jedle vykonaný šetrný dorub zbytkov  materského porastu. Jedľu je potrebné chrániť pred nelegálnym výrubom. Je to vhodný objekt na precvičovanie pestovateľskej techniky v jedľových porastoch.Takto založený účelový porast slúži pre praktickú výučbu odborníkov lesníckej prevádzky a poskytuje vhodné východisko pre ďalšiu výskumnú a monitorovaciu činnosť.

Účelový porast smreka obyčajného v dielci 77

Účelový porast smreka obyčajného je prvým účelovým porastom tejto dreviny v rámci LHC – Cemjata. Účelový porast bol založený v roku 1997 v D-77, autorom je Ing. Macej. Na zalesnenie boli použité kvalitné, vyspelé sadenice Sm 2/2 a Bk 2/2 vožnokorenné. Sadenice sm boli vypestované v lesnej škôlke Cemjata zo semena miestneho pôvodu. Zalesnenie bolo vykonané jamkovou sadbou s veľkosťou plôšky 35×35 cm, pri obnovnom zastúpení Sm-75 %, Bk-25 %. Plocha účelového porastu – 2,37 ha (26). Je v štádiu zabezpečenej kultúry. Tento porast okrem praktického vyučovania je možné využívať aj ako výskumný objekt pre talentovaných žiakov v rámci SOČ. Okrem dendrometrických charakteristík možno sledovať efektívnosť rôznych výchovných opatrení, ako aj ekologické reakcie dreviny smrek v podmienkach LHC-Cemjata.

Génová základňa buka lesného

Okresný úrad v Prešove rozhodnutím č. OPPaLH  2002 / 500 – 13 / Na zo dňa 16. 5. 2002 zriadil génovú základňu buka lesného o celkovej výmere 160,96 ha, evidenčný kód: 26723 PO – 001 v lokalite Zimná Studňa. Buk sa tu vyznačuje plnodrevným, rovným kmeňom, kvalitnou korunou a prispôsobivosťou danému stanovišťu. Génová základňa buka je tvorená nasledovnými porastami :

Génová základňa buka  na LC Cemjata PSoL 2012 – 2021
Nový EKDrev.Názov GZLHC/LUCSprávca lesného pozemkuLODrev.Výmera ha
fsyG23PO-001BKPrešov – CemjataCemjataSpojená škola – PO22 A Šarišská vrchovinaBK160,96

Uznané porasty pre zber semien

Okresný úrad v Prešove svojimi rozhodnutiami č. OPPaLH 2002/500 – 7/ Na a č. OPPaLH 2002/500 – 12/ Na zo dňa 15. 5. 2002 podľa § 33 zákona NR SR č. 291/1996 Z. z., na základe predložených uznávacích listov od Lesníckeho výskumného ústavu, Výskumnej stanice Liptovský Hrádok, podža § 7, odsek 9 Vyhlášky MP SR č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiále lesných drevín, jeho získavaní a evidencii uznáva nasledovné porasty za vhodné pre zber lesného semena:

Uznané porasty na LC Cemjata PSoL 2012 – 2021

Drev.EKJPRL
BKfsy223PO-44322 11, 24 01, 31 11, 34 01, 39b
BKfsy223PO-44258, 59, 60, 61, 69a11, 70 11, 74 11, 75 11, 82 11, 81 11, 94 01
BKfsy223PO-44172 01, 73 01
BKfsy223PO-44093 11, 100 11, 306 01, 307 01, 324a, 447, 747a
DZqpe223PO-41224 01, 39b, 57, 59, 82 11, 129 11, 132 11
BOpsy223PO-38357, 59, 60, 70 11, 72 01
JDaal233PO-02460
Semenné porasty na LC Cemjata PSoL 2012 – 2021
Semenné porasty na LC Cemjata PSoL 2012 – 2021

 

Nový EKVym_SPDrevinaLatinákDielec_SPLHC_SPLUC_SPUziv_SP
psyS23PO-1092,00Borovica lesnáPinus sylvestris L.77CemjataCemjataSpojená škola – Prešov
fsyS23PO-1472,99Buk lesnýFagus sylvatica L.64 cCemjataCemjataSpojená škola – Prešov
pavS13PO-1611,00Čerešňa vtáčiaCerasus avium (L.) Moench.86CemjataCemjataSpojená škola – Prešov
qpeS23PO-0132,03Dub zimnýQuercus petraea L.41c,341dCemjataCemjataSpojená škola – Prešov
qpeS23PO-0672,07Dub zimnýQuercus petraea L.41e ,341cCemjataCemjataSpojená škola – Prešov
ldeS33PO-1462,12Smrekovec opadavýLarix decidua Mill.76cCemjataCemjataSpojená škola – Prešov

Diviačia oborka

Objekt na výcvik poľovne upotrebiteľných psov podľa zmluvy so Šarišskou regionálnou organizáciou SPZ je spravovaný v réžii ŠkL Cemjata. Obôrku je možné využívať v predmete poľovníctvo, poľovnícka kynológia a tiež na výcvik vlastných poľovníckych psov.

Arborétum

Hlavným poslaním tohoto objektu je plnenie pedagogických funkcií. Toto hľadisko je rozhodujúce pri zostavovaní šírky sortimentu drevín, s ktorými sa v arboréte počíta. Súčasne osnova predmetu dendrológie ovplyvňuje aj základné usporiadanie zbierky na systematickom základe. Je len samozrejmé, že náplňou arboréta bude a aj je kultúrno-osvetová funkcia a v určitom ohľade aj vedecko-výskumná práca. Plocha arboréta  o výmere 13,09 ha je rozčlenená na 26 samostatných porastov rôznej veľkosti a tvaru, na ktorej je vysadených v súčasnej dobe cca. 180 druhov taxonóm.
Najväčšie úspechy v budovaní arboreta boli zaznamenané do konca roku 1990. V oplotenej ploche arboréta sa nachádzalo v tom čase asi 170 druhov taxónov v počte okolo 1400 ks, ktorým sa venovala náležitá pestovná starostlivosť.V ďalšom období sa o plochu arboreta začali zaujímať  pôvodní vlastníci, a keďže plocha arboreta nebola pred výstavbou vykúpená,v roku 2011 došlo ku vráteniu užívacích práv vlastníkom. Cieľavedomá výstavba a údržba arboréta týmto skončila, ostáva len veriť, že v blízkej budúcnosti predsa dôjde ku dohode o odkúpení plochy arboréta a záchrane účelového objektu.

Náučné chodníky

Náučný chodník ” Kvašná voda”

Začiatok trasy náučného chodníka je na lesnom sklade Ortáše, kde sa nachádza úvodný panel s vyznačením celej trasy. Trasa náučného chodníka je 3,7 km dlhá s žavostranným prevýšením cca 130 m a pravostranným prevýšením asi 70 m. Na trase sa nachádza 10 zastávok. Na každej zastávke je osadený drevený panel s textom, ktorý informuje návštevníkov o faune a flóre, hospodárskom využívaní pôdneho fondu, o minulosti Kvašnej vody, geomorfológii, estetike lesa, arboréta a ostatných účelových objektoch, ako aj o ŠkL. Okrem panelov na určených zastávkach sú vybudované technické zariadenia, lavičky studničky, mostíky, ohniská. Trasa končí pri Arboréte.

Náučný chodník  Zabíjaná

Začiatok aj koniec trasy náučného chodníka je pri štátnej ceste miestny názov Zabíjaná, pri zástavke MHD č.18, kde je vstupná brána na náučný chodník zároveň slúžiaca pre vstup vozíčkarov t.j. telesne postihnutých do areálu Berecína. Trasa je dlhá 3,1 km s prevýšením cca 70 m s osadenými 14 stanovišťami. Na kombinovaných dreveno kamenných paneloch sú texty, ktoré informujú o miestnej prírode, histórii  a zaujímavostiach lokality Cemjata, s tým, že na každom stanovišti je zdôraznený význam lesného ekosystému. Chodník je určený pre širokú verejnosť, celá trasa vedie lesnými cestami a chodníkmi, zvlášť ju doporučujeme pre organizované návštevy žiakov Prešovských  základných škôl za účelom získania kladného , pozitívneho obrazu o lesnom prostredí.

Strelnica

Medzi zariadenia školy patrí aj výcvikové zariadenie strelnica. Pozostáva z guľového strelišťa, diviaka na prieseku, z batérie a oblúkového strelišťa. Strelnicu udržiavame a prevádzkujeme v úzkej spolupráci s ŠRgO SPZ v Prešove. Vo východnej časti je vybudovaný umelý brloh pre výcvik brlohárov.

Zabíjana

V oblasti ŠH sa v 19. storočí nachádzali kúpele, ktoré vďačia za svoj zrod žriedlu minerálneho prameňa. S kúpeľmi súvisel aj bohatý spoločenský život. Ten však vyústil medzi tu hýriacou šľachtou a bujnými grófmi niekedy do hádok. Urážky, aj pre maličkosti, chceli títo páni odčiniť súbojom. Vtedajšie mladé panstvo neďaleko od kúpeľov vzájomné spory riešilo streľbou z pištole na 25 krokov. Známe boli duely grófa Szirmayho, Gundelfingera a najmä baróna Luzsenszkého. Posledný súboj sa konal 8. januára 1881, keď padol barón Luzsenszký, hoci v tom čase úradne už súboje boli zakázané. Pamiatkou na tieto udalosti zostalo pomenovanie priľahlého lesa Zabíjana a na mieste posledných súbojov je osadený kamenný pamätník, azda ako celoslovenská rarita.

Minerálne pramene

Na začiatku 19. storočia na Cemjate bol známy minerálny zemito-uhličitý prameň “Cemjata” s teplotou vody 13,2 °C. Tento prameň neskôr využžívali kúpele Cemjata na liečenie celkovej slabosti a nervových chorôb. Pitím minerálky sa liečili hlavne črevné a žžalúdočné choroby. V oblasti lesného obvodu Kvašná voda sa nachádzajú dva pramene a to prameň “Kvašná voda” a “Kadlubek” ,ktorý má najkvalitnejšiu vodu. Voda, ktorá pramení v týchto žžriedlach, je slabo mineralizovaná, vápenato-horečnatá, uhličitá, s teplotou okolo 10 °C. Minerálny prameň “Kvašná voda” je výdatný, v dobrom stave a okolie v náležžitej čistote. V jeho blízkosti je vybudovaný veľmi pekný a účelný detský areál podľa návrhu p. P. Chomu. “Kadlubek” bol technicky upravený betónovými plochami, zakrytím a altánkom.

Čertov kameň

V potoku Čertov jarok (asi 300 m od štátnej cesty) leží balvan rozmerov 2 x 3 m pomenovaný Čertov kameň. V geologickom podklade sprašových hlín ide o raritu. Podľa profesora Koštalíka ide o ojedinelý blok žilného kremeňa, ktorý je reliktom paleogeného treťohorného mora. Vznikol z rozvetraných polymiktných zlepencov z obdobia eocénu – oligocénu ( pred 23 až 45 mil. rokov) zachovaný v centrálno – karpatskom paleogéne v Šarišskej vrchovine.

V rámci účelovej, výrobnej činnosti ŠH Cemjata ponúka:

 • cenné sortimenty listnaté
 • piliarske výrezy listnaté
 • vlákninové drevo listnaté a ihličnaté
 • palivové drevo v celých dĺžkach
 • rezivo ihličnaté a listnaté (dosky,foršne,hranoly)
 • vianočné stromčeky
 • sadenice

Certifikácia kladie vyššie nároky na kvalitu vykonávanej práce, na ekologizáciu lesa, prírode blízke  obhospodarovanie, lesa, manipuláciu s odpadmi, na dodržiavanie zásad o bezpečnosti zdravia pri  práci a dodržiavanie technologických postupov.

Školské hospodárstvo Cemjata je od 6. júla 2007 členom Skupinovej schémy certifikácie lesov pri Gemerskom  združení vlastníkov neštátnych lesov v Rožňave a zároveň je držiteľom certifikátu FSC ® (FSC-C007478) č. SGS-FM/COC – 005692  zo dňa 13.1.2009.

The FSC Logo identifies forests which are certified according to the Forest Stewardship Council® (FSC-C007478)  requirements for responsible management.

Certified forest area is

Školské hospodárstvo were certified according to the FSC requirements by the independent accredited certification body SGS. 

Sumárne údaje z PSoL

Zoznam dielcov bez zásahu FSC

Sumárne údaje z PSoL

Lesy s vysokou ochranárskou hodnotou

Hlavné zásady hospodárenia na ŠH Cemjata

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Stredná odborná  škola lesnícka, Kollárova 10 v Prešove na webovom sídle svoj “Profil verejného obstarávateľa”, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola lesnícka

Sídlo: Kollárova 10, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca:
Ing. Miroslav Fuchs, PhD.  – riaditeľ školy
Tel. 051 74 656 11
E-mail: riaditel@slspo.sk

Kontaktné osoby:
Soňa Rusinková
Tel. 0940 573 361

IČO: 518 961 09

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: IBAN SK08 8180 0000 0070 0060 9635

Kliknutím na nasledujúci odkaz budete presmerovaní do sekcie Zmlúv, faktúr … (Edupage):

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove , Školské lesy Cemjata ponúkajú na predaj

navijak tun 40 s rampovacou vzperou a medzikusom, ktorý je vhodný na Zetor 7245.

Navijak s príslušenstvom je k nahliadnutiu na ŠkL Cemjata v pracovných dňoch od 7,00 hod do 14,00 hod. Cenovú ponuku prosím pošlite na adresu Stredná odborná škola lesnícka, Školské lesy Cemjata 3, 08001 Prešov v zalepenej obálke s poznámkou cenová ponuka – neotvárať.
Termín na predloženie ponuky je do 17.6.2021.

Kontakt: Ing. Jozef Daňko, tel. 0918 631465

Adresa:
Stredná odborná škola lesnícka, Školské lesy, Cemjata 3, 080 01 Prešov
Telefón:
051/771 1300 – ústredňa
051/771 1833 – zástupca riaditeľa školy pre ŠkL – Ing. Kormoš Peter
051/771 5607 – úsek ekonomiky – Baluchová Drahoslava
FAX:
051/771 1833
Mobil – email:
0907 914 213 – zástupca RŠ pre ŠkL, vedúci úseku výroby – Ing. Kormoš Peter  – kormos.peter(at)slspo.sk
0905 631 466 – vedúci odbytu a píly – Jančík Marián – jancik.marian(at)slspo.sk
0918 562 396 – vedúci ťažbovej činnosti a referent MTZ – Pustý Jozef   – pusty.jozef(at)slspo.sk
0908 370 440 – úsek ekonomiky – Baluchová Drahoslava   – baluchova.drahoslava(at)slspo.sk

Najnovšie články

Kategórie