Milí žiaci, milé kolegyne, kolegovia.

Prihováram sa Vám v úvode nového školského roka 2022/2023. Prihováram sa tak, ako sme boli zvyknutí po iné roky, nie ako roky dva predchádzajúce, poznačené opatreniami v súvislosti s ochorením Covid-19.

Chcem Vás všetkých srdečne pozdraviť a som veľmi rád, že Vás môžem po dňoch oddychu privítať v priestoroch školy. Prázdniny sú nenávratne minulosťou. Minuli sa tak ako vždy veľmi rýchlo a my sme opäť spolu plní nových zážitkov. Ako vidím, vy ste už o nich s potešením začali rozprávať kamarátom a spolužiakom. Verím, že pekné leto s dostatkom horúcich dní, Vám pomohlo načerpať dostatok novej energie potrebnej na zvládnutie celého školského roka. Som presvedčený, že si ju každý z nás rozloží rovnomerne, a že všetci úspešne zvládneme ďalší školský rok.

Ste plní letných zážitkov a očakávaní z nového školského roka. Verím,  že ste cestovali, videli cudzie kraje, navštívili svojich príbuzných a dúfam, že máte znova chuť do učenia. Ako ho zvládnem ? Ako zmaturujem? To sú niektoré otázky, ktoré víria vašimi myšlienkami.

Slávnostný začiatok školského roka 2022/2023 - príhovor riaditeľa školy

Milí študenti!

Určite vám nemusím pripomínať, aký význam má vzdelanie pre mladých ľudí v dnešnej dobe. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, prípadne rýchlo získať nové informácie. K tomu potrebujete mať solídne základy vzdelania, potrebujete vedieť využívať nové informačno-komunikačné technológie a samozrejme ovládať cudzie jazyky.

Váš úspech v štúdiu záleží len od vás a vášho prístupu ku školským povinnostiam a riešeniu problémov. Buďte rozvážni a učte sa novým vedomostiam so záujmom a motiváciou, nezabúdajte na spoluprácu, pomoc slabším spolužiakom a úctu k pedagógom, ktorí vám odovzdávajú svoje bohaté a častokrát celoživotné skúsenosti.

Vážte si jeden druhého, vážte si odlišnosti a krásu života, ktorý prežívate. Len vzdelaný človek múdro ovláda prírodu a prispôsobuje ju svojim potrebám, ovláda seba. Proces vzdelávania nikdy neprestáva, je procesom celoživotným. Dnešná doba, doba tretieho tisícročia, v ktorej budete produktívne žiť, potrebuje len veľmi dobrých absolventov. Veľmi často počujete okolo seba, že sme sa otvorili svetu, že chceme do sveta. Tam sa v budúcnosti vyberú aj mnohí z vás a tam môžu ísť len schopní, vzdelaní a múdri.

Pre mnohých z nás je september synonymom končiaceho sa leta a začiatkom nových školských povinností. Je mesiacom, kedy opäť s radosťou sadáte do školských lavíc.

Som presvedčený, že ste sa aj Vy na tento deň veľmi tešili. Tešili na svojich spolužiakov, priateľov a hlavne na svojich učiteľov, vychovávateľov. Úsmev na Vašich tvárach určite o tom veľa napovie.

Nový školský rok sa dnešným dňom stáva realitou. Realitou, ktorá prináša do nášho života opäť niečo netradičné. Ak sme po minulé dva roky boli nútení náš vyučovací proces pre opatrenia s už spomenutým ochorením obmedzovať či prispôsobovať ho stále meniacim sa pravidlám, i tento rok je čímsi nevšedný. Prial by som si a určite aj vy, aby bol konečne bez akýchkoľvek obmedzení.

Žiaľ, energetická kríza už zasiahla a zasiahne do komfortu života všetkých nás, bežných občanov, ich domácnosti s menšími následkami, a prinesie množstvo obmedzení. Budeme robiť všetko preto, aby dopady nárastu cien energií obmedzili prevádzku našej školy čo najmenej. A to dosiahneme jedine spolu, kedy svojím zodpovedným prístupom, skromnosťou a často aj odopretím bežných návykov, môžeme dopady krízy eliminovať. Chcem Vás preto poprosiť, aby ste mali pochopenie pre zavádzanie našich obmedzení, budú to opatrenia smerované k úspore spotreby. K dnešnému dňu sa ani po druhýkrát nepodarilo  uzavrieť kontrakt na dodávky energií pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu PSK.

Pre niektorých radosť z možných energetických prázdnin, ale pre tých reálnejšie uvažujúcich naozaj nie štandardná a jednoduchá situácia.

Želajme si, aby zdravý rozum konečne zvíťazil, aby naši večne hašteriaci sa politici konečne svojím konaním pomohli všetkým nám a rozhodnutiami zmiernili dopady energetickej krízy.

Slávnostný začiatok školského roka 2022/2023 - príhovor riaditeľa školy

Milí žiaci,

o malú chvíľu Vás vaši triedni učitelia podrobne oboznámia s dokumentom ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom dokumentu  je udržať bezpečné prostredie  v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19  a mimoriadnej situácie. Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Milí naši prváci, Vám sa plní sen, ktorým je štúdium lesníctva. Aby sa sen stal realitou, je potrebné ho dotvoriť skutočným príbehom.

Vstupujete do novej etapy vo Vašom živote, ktorá je podstatne vážnejšou ako tá predchádzajúca. Dnešným dňom sa stávate žiakmi našej školy. Pre mnohých z vás to bude ťažký súboj medzi vlastnou individualitou a novým prostredím.

Budete mať nových spolužiakov, budete si musieť zvyknúť na nových učiteľov i triednych učiteľov, mnohí sa budete musieť zoznámiť so životom v školskom internáte, zvládnuť často aj zdĺhavé cestovanie do školy. Verte, že čas potvrdí, že práve toto obdobie sa vám vryje do pamäti ako najkrajšie obdobie svojej mladosti.

Chcem Vás ubezpečiť, že všetci Vaši učitelia i starší spolužiaci vytvoria prostredie vhodné pre prácu i jemný študentský humor.

Chcem Vám zaželať, aby adaptácia na nové prostredie, na nových spolužiakov i učiteľov netrvala príliš dlho. Aby pre ubytovaných žiakov sa prostredie školského internátu stalo prostredím druhého domova, tak ako sa stalo pre Vašich starších spolužiakov.

Milí štvrtáci, Vás čaká asi najťažšie obdobie štúdia. Maturitný ročník je rokom príprav na záverečnú skúšku štúdia. Mal by byť ročníkom, v ktorom by ste mali vedomosti získané v ročníku predchádzajúcom, plynule obohatiť o nové teoretické poznatky, praktické zručnosti a kompetencie. Preto jeho začiatok bude venovaný upevňovaniu učiva, resp. návratu k získaným poznatkom nielen z odborných predmetov, ale aj všeobecno-vzdelávacích, najmä jazykov, ktoré sú pre prípravu na maturitnú skúšku dôležité. Možno sa Vám bude zdať všetkého priveľa, ale moji kolegovia urobia maximum preto, aby bola príprava na maturitná skúška dôsledná a skúška zvládnuteľná.

K Vám, milí naši druháci a tretiaci, sa prihováram ako k posledným, ale o to vážnejšie. Na Vás sa škola vždy spoliehala a spolieha pri jej prezentácii smerom k verejnosti. Ste to Vy, ktorí školu reprezentujú na rôznych environmentálnych podujatiach v regióne celého východného Slovenska a musíte zvládať zvyšujúcu sa náročnosť štúdia. Chcem Vás požiadať, aby ste boli pokračovateľmi šírenia dobrého mena školy navonok, aby ste boli oporou Vašim mladším spolužiakom a ich príkladom na zvládnutie možno niekedy naoko neprekonateľných úloh.

Milí žiaci, poďakovať sa chcem tým z Vás, ktorí vzorne a úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach a olympiádach, všetkým, ktorí pomáhajú škole zapájať sa do rôznych projektov.

Poďakovať sa chcem aj našim trubačom, ktorí školu úspešne prezentujú na rôznych podujatiach i prehliadkach doma i v zahraničí.

Pre našu školu je tento školský rok ďalším rokom implementácie projektu s názvom Zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre trh práce prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v špecializovaných lesohospodárskych odvetviach. Škola tento projekt realizuje z prostriedkov získaných z operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného s Európskym sociálnym fondom. Cieľom projektu je Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

Projekt je primárne zameraný na zvýšenie kompetencii žiakov s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v odboroch prostredníctvom mimoškolskej vzdelávacej činnosti, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy. Jedná sa hlavne o zabezpečenie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, teda krúžkov pre žiakov prvého až štvrtého ročníka v odboroch – “Arborista začiatočník”, “Mladý včelár”, “Lesná pedagogika”, “Práca s verejnosťou”, “Sokoliari”, Mladý geológ”, “Všestranný lesník”, “Poľovnícke signály” a “Chovateľ poľovníckeho psa”.

K uvedeným krúžkom škola už obstarala a reálne už disponuje s množstvom nových moderných didaktických pomôcok.

K Vám, milé kolegyne a kolegovia, sa chcem prihovoriť na záver.

Na Vás leží bremeno zodpovednosti za celý výchovno-vzdelávací proces. Vy vychovávate celou svojou osobnosťou bez ohľadu na čas, zdravie a ohodnotenie svojej práce. Majte na pamäti, že škola a žiaci v nej tvoria zložitý organizmus, že v každej lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť máme poznať, rešpektovať a rozvíjať.

Prajem Vám do tejto náročnej práce pevné zdravie, radosť, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícií na ceste za vzdelaním.

Milí žiaci, milé kolegyne, kolegovia,

v úvode odzneli slávnostné lesnice, ktoré zvyčajne znejú pri otvorení rôznych slávností poľovníkov, lesníkov a sú oslavou ich priateľského stretnutia. Preto nech je tento rok, každý jeho deň, ktorí spoločne prežijeme v prezenčnej forme, pre nás všetkých slávnosťou.

Veľa úspechov, veľa energie a radosti z vašej práce.

 

LESU ZDAR!

Ing. Miroslav Fuchs, PhD.

Slávnostný začiatok školského roka 2022/2023 - príhovor riaditeľa školy

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.