Dĺžka prípravy:
4 roky

Vhodnosť pre chlapcov/dievčatá:
Študijný odbor je vhodný  pre chlapcov aj dievčatá

Podmienky prijatia:
prijímacia skúška SJL, BIO, ukončenie základnej školy v 9. ročníku,
zdravotná  spôsobilosť

Ukončenie prípravy:    maturitná skúška

Doklad o vzdelaní:       vysvedčenie o MS, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti ďalšieho vzdelávania: pomaturitné štúdium zdokonaľovacie alebo inovačne, pomaturitné štúdium  špecializačné, vyššie odborné štúdium, štúdium na vysokej škole

Celková charakteristika : Absolvent je pripravený vykonávať pracovné činnosti súvisiace s obsluhou, údržbou a nastavovaním lesných strojov a zariadení v pestovnej činnosti, ťažobnej činnosti – ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva a na hlavných skladoch dreva. Je pripravený vykonávať technicko – hospodárske funkcie prevádzkového charakteru – riadenie pracovných skupín.

Okrem uvedeného sa absolvent študijného odboru môže uchádzať o štúdium na vysokej škole. Absolvent získal široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a schopnosť pracovať samostatne aj v tíme. Ovláda princípy ekonomiky a podnikania v podmienkach trhového mechanizmu.

Absolvent pozná zásady práce  s PC, teoretický aj praktický ovláda lesné stroje a zariadenia – technologické postupy pri práci s nimi, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady protipožiarnej ochrany, pracovné činnosti vie vykonávať tak, aby nepoškodil životné prostredie a prírodné prostredie.

Možnosti:  poľovníctvo, ako základ pre získanie poľovného lístka, získanie vodičského oprávnenia skupiny A-C, kurzy pre obsluhu ručných motorových reťazových píl, hydraulických rúk, lesných kolesových traktorov, univerzálnych kolesových traktorov.

Najnovšie články