ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE ODPISU VYSVEDČENIA

 • Podľa  VYHLÁŠKY 326/2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia je pri strate vysvedčenia potrebné predložiť: 

  – žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčenia

  Odpis vysvedčenia bude vyhotovený do 10-15 pracovných dní.

  Odpis dokladov o ukončení:

  Odpis školského tlačiva (vysvedčenie) alebo dokladu o získanom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, výučný list) je možné žiadateľovi vystaviť len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy:

  • formou elektronickej pošty (žiadosť musí byť naskenovaná s originálnym podpisom žiadateľa)
  • formou poštovej zásielky
  • osobne na sekretariát školy

  Žiadosť musí byť vyplnená kompletne.

  Odpis maturitného vysvedčenia/výučného listu si žiadateľ prevezme osobne na sekretariáte školy. Prevzatie odpisu maturitného vysvedčenia/výučného listu potvrdí vlastnoručným podpisom. Odpis vysvedčenia je možné poslať poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

  V prípade straty maturitného vysvedčenia je možné vydať odpis vysvedčenia iba jedenkrát.

  Odpisy školských tlačív sú vystavené bezplatne.

Tlačivo – Žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčenia (súbor PDF)

Žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčenia

Žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčenia

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.