Dňa 8.2.2023 sa v priestoroch našej školy konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Do prehliadky prác sa zapojili štyria súťažiaci s dvoma prácami.
Žiaci predstavili svoje súťažné práce formou prezentácií a zároveň v praktických ukážkach prezentovali svoje tvorivé nápady a kreativitu. Pevne veríme, že usmernenia hodnotiacej komisie posunú tieto práce na celoslovenské kolo.

Súťažiacim držíme palce a víťazom  blahoželáme.

1.miesto

Analýza zmien pokrývky (CLC – Corine Land Cover) od roku 1990 do roku 2018

Riešitelia: Marek Pustý, Andrej Hoško

Konzultant: Ing. Vladimír Maňkoš

2.miesto

Sledovanie rastu vybraných veličín Jedle bielej na TVP Cemjata

Riešiteľky: Lesana Gajdošová, Tamara Jakubková

Konzultant: Ing. Oskár Takács

Analýza zmien pokrývky (CLC – Corine Land Cover) od roku 1990 do roku 2018 – Zhrnutie

Na základe porovnania zmien krajinnej pokrývky CLC SR od roku 1990 do roku 2018 sme zistili trendy zmien krajinnej pokrývky SR.

Výsledkom našej práce sú mapové výstupy vrstiev krajinnej pokrývky SR v mierke 1:1 500 000 pre roky 1990, 2000, 2006, 2012, 2018, takisto vektorové mapové výstupy pre vybrané prvky krajiny v jednotlivých rokoch a tabuľkové a grafické spracovanie pre vybrané prvky krajiny.

Vypracovaná knižná publikácia, ktorá obsahuje tabuľkové spracovanie rozlohy a percentuálneho zastúpenia všetkých prvkov, ako aj ich zmien v období rokov 1990 až 2018, poskytuje sumárny prehľad o stave a vývoji krajinnej pokrývky na Slovensku.

Treba zdôrazniť, že údaje CLC sa stali pre záujemcov o poznanie krajina Slovenska a jej dynamiky cenným zdrojom originálnych informácií. Ich obsahová kompatibilita a časová nadväznosť dovoľujú analyzovať a hodnotiť zmeny krajinnej pokrývky a prostredníctvom nich sledovať jej štruktúru a skoro 30- ročný vývoj krajiny na Slovensku.

Mapový výstup vo formáte v mierke 1:250 000 a knižná publikácia majú využitie v predmete Aplikovaná krajinná ekológia v rámci krajinného a územného plánovania. Spracované údaje (tabuľky a grafy) môžu byť takisto vstupom pri vypracovávaní krajinno- ekologických plánov pre rôzne geografické dimenzie. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ich význam v krajinnej ekológii pri využití zeme (Land use) a krajinno – ekologickom plánovaní (LANDEP) je veľmi dôležitý, dokonca nevyhnutný.

Sledovanie rastu vybraných veličín Jedle bielej na TVP Cemjata – Zhrnutie

Cieľom tejto práce bolo zmerať vybrané dendrometrické veličiny a vyjadriť ich zmenu za sledované obdobie. Interval počas ktorého sme sledovali zmenu daných veličín bol 5 rokov. Údaje s ktorými sme porovnávali nami namerané veličiny sme mali z práce Štefančík 2019, ktorý súhlasil že budeme pracovať s jeho údajmi. Počas obdobia piatich rokov na plochách, kde sa vykonávala výchovná ťažba nastal pokles jedle bielej, ale na ploche kde zásah vykonávaný nebol sa znížil celkový počet stromov v najväčšej miere až o 20 stromov oproti ploche H-11 kde to bolo 13 a ploche H2-11 kde to bolo 9 stromov. Aj napriek väčšiemu poklesu počtu stromov nenastal pokles podielu jedle bielej. Myslíme si že je na danej ploche stabilnejšia.
Tak ako sme už uviedli vyššie porast sa dostáva do obnovy, kde podľa nového programu starostlivosti o les sa má vyťažiť okolo 52 m3 na ha-1 jedle, preto bude potrebné porast naďalej sledovať, aby sme vedeli určiť aké zastúpenie konkurenčných drevín jedľa znesie v takej miere že jej zastúpenie nebude v poraste ohrozené. Zatiaľ v hornej etáži buk nemá šancu sa presadiť, má však svoje zastúpenie v spodnej etáži, kde podľa našich odhadov môže byť na zastúpení 80-90% čo môže výrazne ohroziť jedľu aj keď je tienna drevina. Aj v týchto obnovných ťažbách bude potrebné obnovovať porast na úkor buka, čím vlastne podporíme jedľu a zabezpečíme jej zastúpenie. K tomu nám napomôže aj jemnejšia forma hospodárenia vo forme jednotlivého, alebo skupinového výberu, čo zabezpečí viacvrstvovú štruktúru porastu a tým aj väčšiu stabilitu.

Ing. Vlasta Bodnárová

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.