V školskom roku 1956/57 sa intenzívne hľadajú priestory pre lesnícku technickú školu v regióne východného Slovenska. Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu dalo za úlohu Ing. Michalovi Kráľovi a neskôr Ing. Zlatoňovi Lieskovskému hľadať miesto pre založenie školy. Do úvahy prichádzali: Bardejov, Gelnica a Lipovce. Predstavitelia prešovského kraja sa nechceli vzdať sídla LTŠ, nakoľko jej kolískou bol prešovský kraj. Definitívne rozhodnutie bolo o umiestnení LTŠ v Lipovciach, okr. Prešov. Lesnícku technickú školu v Lipovciach zriadili 1. 9. 1957 rozhodnutím dislokačnej komisie zboru povereníkov a opatrením Povereníctva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 2/8/57 zo dňa 2. 8. 1957.lipovce[1].JPGŠkolu umiestnili v objektoch bývalej Krajskej politickej školy pre funkcionárov národných výborov v Lipovciach. Všetky objekty školy a DM boli umiestnené v zrubových budovách vzdialených asi 2 km od dedín Lipovce a Šindliar. V blízkosti DM boli dané k dispozícii dva rekreačné objekty pre byty učiteľov. Aj napriek krásnemu prostrediu objekty školy a DM nevyhovovali svojmu účelu. Chýbali kabinety, kapacita DM bola nízka, bol nedostatok bytov pre učiteľov a pracovníkov atď. Objekty neboli v plnom rozsahu prispôsobené školským účelom, preto bolo potrebné urobiť mnohé adaptačné práce v krátkom termíne. Školský rok 1957/58 bol slávnostne otvorený až 15. septembra 1957. Bývalý 1. a 2. ročník z R. Hámrov sa po poldruharočnom pôsobení v L. Hrádku vracia do rodného kraja k ukončeniu štúdia. V Lipovciach začínajú všetky štyri ročníky po jednej triede. Aj napriek tomu, že v sídle školy nebolo školské polesie, pre praktické vyučovanieLipovce boli vytvorené veľmi dobré podmienky. Praktické cvičenia a praxe sa konali v blízkosti školy pri LZ Prešov. Už s perspektívou výstavby školy v Prešove vzniklo Školské polesie Cemjata pri Prešove 5. 3. 1959. LTŠ v Lipovciach bola umiestnená v provizórnych objektoch, kde boli veľmi ťažké podmienky nielen pre pracovníkov, ale aj žiakov. Aj napriek ťažkým podmienkam LTŠ v Lipovciach splnila svoje poslanie. Záujem o štúdium bol veľký. Do školy sa prijímali uchádzači z východného Slovenska a výnimočne z ostatných krajov. Prijímali sa absolventi 8. ročníkov ZŠ a žiaci z lesníckych učňovských škôl. Od šk. r. 1960/61 sa prijímali do 1. roč. len chlapci. Od šk. roku 1962/63 sa do 1. roč. prijímali len chlapci s najmenej jednoročnou praxou. Štúdium v lesníckom odbornom učilišti (LOU) sa započítavalo za prax. Prijímaním len z LOU do 1. roč. SLTŠ sa postupne znižoval záujem vyznamenaných žiakov zo základných škôl. Preto od šk. r. 1965/66 sa prijímala jedna trieda z LOU a jedna trieda zo ZDŠ. Prijatí žiaci priamo zo základnej školy nastupovali na jednoročnú predškolskú prax v lesnej prevádzke. Tento spôsob prijímania sa neosvedčil a pre šk. rok 1969/70 sa do 1. ročníka prijímali aj uchádzači priamo zo ZDŠ. Okrem denného štúdia sa v šk. roku 1957/58 otvára aj 1. ročník päťročného diaľkového štúdia s počtom 16 poslucháčov. Päťročné diaľkové štúdium bolo rovnocenné dennému štúdiu. Poslucháči sa 1-krát mesačne v sobotu a nedeľu zúčastňovali konzultácií. Po ukončení 4. ročníka vykonali čiastkovú maturitnú skúšku z jazykov a po piatom ročníku písomnú, praktickú a ústnu maturitnú skúšku z odborných predmetov. Päťročné diaľkové štúdium sa ukončilo školským rokom 1983/84 a za celú dobu ho absolvovalo 145 absolventov. Pre pracovníkov lesného hospodárstva, ktorí zastávali funkciu s požadovanou strednou školou a nespĺňali kvalifikačné požiadavky, sa od šk. roku 1961/62 zriadilo trojročné diaľkové štúdium odborných predmetov. Zo všeobecno-vzdelávacích predmetov mali v 1. roč. matematiku a politickú ekonómiu. Pre veľký počet týchto pracovníkov boli zriadené konzultačné strediská v Lipovciach, Košiciach a v Humennom. Štúdium sa končilo písomnou maturitnou skúškou z ekonomiky a ústnou z odborných predmetov. Podmienkou zaradenia k ústnym maturitným skúškam bolo úspešné vykonanie praktickej maturitnej skúšky. Trojročné DŠ SLTŠ sa skončilo v šk. roku 1967/68 a absolvovalo ho celkom 189 absolventov. V roku 1958 sa definitívne rozhodlo o výstavbe školy v Prešove. Investičný zámer a investičnú úlohu schválil OPLH KNV v Prešove. Pôvodný zámer bol vybudovať školu so štyrmi triedami lesníckej technickej školy po presťahovaní z Lipoviec a 2 triedy Lesníckej majstrovskej školy (LMŠ) zo Sigordu. Projekty vypracoval Stavoprojekt Prešov a zodpovedným projektantom bol Ing. arch. Revický. V roku 1960 sa začalo s výstavbou školy, DM, telocvične a športového areálu. Výber staveniska bol navrhnutý a stavebným úradom schválený v západnej časti Prešova v blízkosti ochranného zeleného pásma na Kollárovej ulici v susedstve Kolmanovej záhrady.