Koncom augusta 1964 boli objekty odovzdané do užívania. Slávnostné otvorenie nového školského roku 1964/65 sa uskutočnilo 3. septembra 1964 v telocvični školy. Začína sa písať nová a radostnejšia história lesníckeho školstva na východnom Slovensku. Do vienka škola dostala ucelený súbor učebných a ubytovacích priestorov na zabezpečenie vyučovania a výchovy žiakov pre potreby prevádzky lesného hospodárstva východného Slovenska. Potrebný počet učební, kabinetov, telocvičňa, ale aj veľmi dobré ubytovacie priestory hneď od začiatku prispeli k rozvoju školy. V Prešove saPrešov začína podstatne zlepšovať kvalifikačné zloženie učiteľov a vychovávateľov.presov[1].JPGDochádza k spojeniu bývalej SLTŠ Lipovce a LMŠ Sigord. Školský rok 1964/65 začína s dvoma triedami 1. ročníkov, po jednej triede 2.-4. ročníka SLTŠ, dve triedy prvého ročníka a jedna trieda 2. ročníka LMŠ. Okrem denného štúdia bolo 9 tried diaľkového štúdia. Podľa schválenej investičnej úlohy sa vypracovali projekty pre 4 triedy SLTŠ, 2 triedy LMŠ a dve odborné učebne (chémia a biológia). V tomto čase (1958-1959) bolo pre THP v lesnom hospodárstve lesnícke školstvo trojstupňové (VŠLD, LTŠ, LMŠ). Ako už bolo uvedené, v roku 1951 sa zrušili jednoročné lesnícke školy. Neskôr sa ukázalo, že dvojstupňové les. školstvo začalo predčasne. Preto sa začínajú znovu otvárať, ale už nie jednoročné, ale dvojročné lesnícke majstrovské školy. Od 1. septembra 1957 sa otvára 1. ročník LMŠ na Sigorde, okres Prešov. Škola bola umiestnená v budove bývalej lesníckej učňovskej školy, ktorá bola postavená v roku 1950 pre výchovu lesných robotníkov. Do LMŠ sa prijímali uchádzači s najmenej trojročnou praxou v lesnej prevádzke. LMŠ Sigord ukončila svoju činnosč 30. 6. 1964, kedy bola pričlenená ku SLTŠ Prešov. V školskom roku 1966/67 zanikla LMŠ v Prešove. V dennom štúdiu LMŠ na Sigorde a v Prešove absolvovalo 285 absolventov a v DŠ 206 absolventov. V rokoch 1973/74 až 1990/91 SLŠ v Prešove významnou mierou prispela k zvyšovaniu úrovne THP v pomaturitnom inovačnom štúdiu. Štúdium bolo štvorsemestrové diaľkovou formou. Konzultácie sa konali 2 dni v mesiaci. PMŠ bolo v špecializáciách pestovanie lesov a lesná ťažba, ekonomika a organizácia LH a údržba lesných stavieb. Štúdium sa ukončovalo vypracovaním a obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou z dvoch predmetov pred záverečnou komisiou. V špecializácii pestovania lesov a lesnej ťažby absolvovalo PMŠ 303 absolventov, v špecializácii ekonomika a organizácia LH 101 absolventov a špecializácii údržba lesných stavieb 50 absolventov. Spočiatku bolo otázne, či bude väčšie mesto vyhovovať pre výchovu strednotechnických pracovníkov. Vyskytovali sa dva protichodné názory. Boli obavy, či absolventi štvorročným pobytom vo väčšom meste nebudú vychovávaní v príliš ideálnych podmienkach. Na druhej strane ide o to, aby sa nevychovávali len „lesní muži“, ale všestranné osobnosti. Výsledky 40-ročnej činnosti školy ukázali, že obavy boli zbytočné. Aj keď úroveň absolventov z R. Hámrov a Lipoviec bola veľmi dobrá, v Prešove postupne dochádzalo k zvyšovaniu teoretickej, ale aj praktickej prípravy absolventov. Podstatne sa zlepšila kvalifikovanosť učiteľov, vytvorili sa veľmi dobré podmienky pre prácu učiteľov a zdokonaľovali sa vyučovacie metódy a zásady vyučovania. Úroveň školy v Prešove sa pomerne rýchlo začala približovať k úrovni sesterských škôl s bohatou tradíciou na Slovensku, ale aj v Čechách a na Morave. Päťdesiatročné jubileum je iba krátkym obdobím v histórii školy v Prešove. Jej kolíska je však v Humennom v roku 1951.