Názov projektu:

Cooperative and Integrated Learning through Traditional Words of Wisdom – Kooperatívne a integrované učenie prostredníctvom tradičných slov múdrosti

Kód výzvy: KA229-4B4EE3F0

Názov prioritnej osi: KA 229 – Školské výmenné partnerstvá

Časový rámec realizácie projektu: 01.09.2020 – 31.08.2023 (36 mesiacov)

Národná agentúra žiadateľskej organizácie: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Koordinátor projektu: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov, Slovensko

 

Zúčastnené organizácie:

  • Nezihe Derya Baltali Bilim ve Sanat Merkezi, Turecko
  • XVI Liceum Ogolnoksztalcace im. Armii Krajowej w Tarnowie, Poľsko
  • IES MARIA ENRIQUEZ, Španielsko
  • Colegiul National Mihai Viteazul, Rumunsko

 

Rozpočet projektu: 192 826, 00 €

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť vzdelávací proces zavedením kooperatívneho učenia, ktoré podporí spoluprácu žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Chceme poskytnúť pokračovanie príslovečného a idiomatického bohatstva jazykov rôznych krajín Európy, čo pomôže študentom uvedomiť si spoločné prvky ich jazykov a podporovať široké používanie prísloví a idiómov s cieľom zlepšiť ich študijné, jazykové, sociálne a umelecké zručnosti. Štúdiom prísloví a idiómov budú študenti schopní identifikovať charakteristiky svojej kultúry v iných európskych jazykoch. Celkovým cieľom je uvedomiť si, že Európania zdieľajú nielen kontinent, ale aj spoločnú kultúru.

Projekt prinesie šesť mítingov:

* 3 krátkodobé spoločné školenia zamestnancov (Španielsko, Slovensko a Rumunsko),

* 3 Krátkodobé výmenné pobyty žiakov (Poľsko, Turecko, Slovensko),

V rámci týchto stretnutí budú žiaci pracovať na spoločných prísloviach a idiómoch so svojimi príbehmi a významami v angličtine, zlepšovať komunikačné zručnosti, riešenie problémov, tímovú prácu, kritické myslenie a ďalšie (objavia príslovia a idiómy, pripravia divadelné hry, piesne, obrázky, animácie a rôzne súťaže na témy príslovia a idiómy).

Španielsko –  10.01.2022 – 14.01.2022

Používanie IKT a nástrojov Web 2.0 vo vyučovaní prísloví a idiómov

Účelom tohto mítingu je poskytnúť pedagógom základné teoretické aspekty IKT (informačných a komunikačných technológií), e-learningu, analýzy moderných aspektov vzdelávacích technológií so špeciálnymi odkazmi na špecifické nástroje Web 2.0, ktoré možno použiť pri výučbe prísloví a idiómov. Pedagogickí zamestnanci, ktorí sa stretli v španielskej škole, získajú školenie o nástrojoch Web2 pre: prezentáciu, výskum, spoluprácu, zvuk, video, prezentáciu, obrázky, hudbu, kreslenie, písanie, organizovanie, mapovanie, generovanie kvízov a testov, ukladanie súborov a webových stránok, ako aj nástroje na vytváranie grafov a konverzií týkajúce sa prísloví a idiómov. Pod vedením učiteľov IT, ktorí sú expertmi na nástroje Web2, budú mať partneri projektu predstavu o novej terminológii v tejto oblasti a získajú znalosti, ako používať nástroje Web 2.0 a potom integrovať svoje nové poznatky do tried a ich každodenného života.

Slovensko – 04.04.2022 – 08.04.2022

Workshop podrobného programovania tvorby knihy prísloví a idiómov

Krátkodobé spoločné školenie zamestnancov na Slovensku, základné predstavenie projektu (ciele, partneri, aktivity, programy, cieľová skupina), stretnutie sa s partnerom školy na diskusii o zlepšovaní techník výučby a učenia v príslušných školách. Účastníci zorganizujú Workshop na preskúmanie idiómov/prísloví v populárnom miestnom jazyku a ich spoločného pôvodu s inými jazykmi. Účastníci budú študovať príslovia a idiómy s kultúrnym pozadím (na základe príbehu) vo svojom vlastnom jazyku. Účelom je diskutovať a finalizovať formu, povahu, charakteristiky a podrobné programovanie tvorby knihy prísloví a idiómov a zdieľanie dlhodobej odbornosti.

Rumunsko – 20.06.2022 – 24.06.2022

Pokročilá sémantická analýza písaných textov obsahujúcich príslovia a frazémy pedagogickými pracovníkmi

Účelom tohto mítingu je vykonať pokročilú sémantickú analýzu písaných textov týkajúcich sa prísloví a idiómov. Pedagogickí zamestnanci, urobia analýzu významu prísloví v písaných textoch. Nájdu odpovede na túto otázku: Aký je sémantický prínos frazémov a prísloví k textu? Partneri projektu vypracujú sémantické štúdie o prísloviach a podelia sa o dlhodobé odborné znalosti.

Poľsko – 26.09.2022 – 30.09.2023

“Hľadajme spoločné korene – spoločné výrazy”

Účelom tohto krátkodobého stretnutia pedagógov a študentov je hľadať spoločné korene a spoločné výrazy prísloví a idiómov v jazykoch partnerských škôl a poskytnúť príležitosť spoznať iné európske kultúry. Hosťujúci žiaci sa zúčastnia pravidelných kurzov, ktoré sú spoločné pre všetkých partnerov (jazyk a literatúra, umenie, angličtina, hudba atď.). Účasťou v rámci tejto kultúrnej výmeny sa dozvedia o poľskom kultúrnom dedičstve, spoznajú nové perspektívy, naučia sa pracovať v tíme pri navrhovaní projektu, rozvíjať zručnosti pri riešení problémov a plánovacie schopnosti, testovanie.

Turecko – 23.04.2023 – 29.04.2023

“Moje obľúbené príslovie/idióm”

Účelom tohto krátkodobého EGP je spojiť žiakov z rôznych škôl a zažiť vzdelávanie v inej krajine. Aktivita je zameraná na vyhľadávanie príbehov o prísloviach / idiómoch a ich dramatizáciu, prípravu krátkych prezentácií a plagátov s názvom „Moje obľúbené príslovie/idiómy“ a poskytovanie možností zažiť inú európsku kultúru. Cieľom výmeny bude rozvíjať ich schopnosti lídrov a stať sa ich kľúčovými ambasádormi ako školiť a trénovať a zdieľať tieto zručnosti s ostatnými žiakmi.

Slovensko – 18.06.2022 – 24.06.2023

“Poďme hrať chytačky na príslovia a idiómy”

Účelom tohto krátkodobého stretnutia pedagógov a študentov je pomôcť študentom zlepšiť ich schopnosť vyjadrovania a obohatiť ich každodenné používanie jazyka o príslovia a idiómy a poskytnúť príležitosť spoznať iné európske kultúry. Študenti budú skúmať výroky a idiómy súvisiace s časťami tela: hádajte, čo znamenajú. Študenti budú skúmať výroky a idiómy súvisiace s jedlom. Spoločne si uvaria jedlo, ktoré budú jesť na obed a spoločne pripravia nejaký chlieb, ktorý si prinesú domov, precvičia si výroky a idiómy súvisiace s jedlom. Študenti z rôznych krajín sa naučia tradičné tance.

Zdieľať článok

Najnovšie články

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.