IROP - integrovaný regionálny operačný programStrednej odbornej škole lesníckej v Prešove bola v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2016-14

Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M589-223-14 bola podpísaná dňa 24.04. 2019, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 06.05. 2019, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 07.05. 2019.
(link https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4008967&l=sk)

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia, zlepšenie priestorových podmienok SOŠ a stavebné úpravy internátu s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Aktivity projektu:

  1. Obstaranie vybavenia pre odborné učebne
  2. Modernizácia internátu a s tým súvisiace stavebné úpravy

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných učební (učebne, prednášková miestnosť, sociálne zariadenia). Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Modernizáciou internátu a s tým spojenými stavebnými úpravami, stavebnými úpravami sociálnych zariadení, prednáškovej sály, zakúpením materiálno-technického vybavenia a riešením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 06/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:18 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 602 263,44 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 572 150,27 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.