Rok s rokom sa schádza, znova prichádza čas, keď veľmi radi privítame žiakov deviatych ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu na našej škole. Deň otvorených dverí 2023 je predo dvermi, prípravy prebiehajú v plnom prúde. Najdôležitejšie je zapamätať si dátum: Deň otvorených dverí na SOŠ lesníckej v Prešove sa uskutoční 7. decembra (štvrtok) 2023 od 9:00 – 13:00 hod. v areáli školy na Kollárovej ul. v Prešove.

Deň otvorených dverí 2022

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove ponúka končiacim žiakom na základných školách tieto študijné programy:

  1. LESNÍCTVO – lesnícka prevádzka

Absolvent študijného odboru LESNÍCTVO vie obhospodarovať les v základných činnostiach na princípe prírode blízkeho hospodárenia a je pripravený  na výkon samostatných činností v štátnych organizáciách lesného hospodárstva, v akciových spoločnostiach, urbariátoch, kompossesorátoch, v cirkevných alebo súkromných lesoch. K tomuto ho oprávňujú široké vedomosti a zručnosti, ktoré počas 4-ročného štúdia získal.

Viac o odbore…

  1. LESNÍCTVO – krajinná ekológia

Absolvent študijného odboru hlbšie pozná biologické, chemické, biochemické, ekologické a ďalšie zákonitosti významné pre odborné riešenie otázok krajinnej ekológie, pozná globálne ekologické problémy a stratégiu svetovej ekológie, sú mu jasné ekologické pojmy, týkajúce sa vzťahov organizmov a prostredia a má znalosti v oblasti negatívnych javov a stresových faktorov v krajine, pozná teoretické základy ekologizácie a hospodárenia v krajine.

Viac o odbore…

  1. Operátor lesnej techniky (Elokované pracovisko Bijacovce)

Absolvent je pripravený vykonávať pracovné činnosti súvisiace s obsluhou, údržbou a nastavovaním lesných strojov a zariadení v pestovnej činnosti, ťažobnej činnosti – ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva a na hlavných skladoch dreva. Je pripravený vykonávať technicko – hospodárske funkcie prevádzkového charakteru – riadenie pracovných skupín.

Viac o odbore…

Čo návštevníkov DOD čaká tento rok?

Všetci návštevníci budú mať k dispozícii komentované sprievodné prehliadky priestorov a areálu školy, kde sa dozvedia všetko podstatné o štúdiu na našej škole. Záujemcovia budú tiež mať možnosť zúčastniť sa na modelových hodinách odborných predmetov, kde dostanú plnohodnotnú predstavu o obsahu a forme štúdia v jednotlivých odboroch – škola predstaví formy výučby odborných predmetov – Ochrana lesov a prírody, Hospodárska úprava lesov, Pestovanie lesov, Poľovníctvo, Informačné systémy v lesníctve, Sokoliarstvo.

Deň otvorených dverí 2022

Záujmová činnosť našich študentov je bohatá, budú  to dokazovať prezentáciami svojich činností z rôznych krúžkov – Krúžok lesničiarov, Krúžok vábičov, Kynologický krúžok, Sokoliarsky krúžok, Krúžok lesnej pedagogiky a iné…

Zažite s nami krásne dopoludnie, nabité množstvom zážitkov a hlavne – rozhodnutím študovať na Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove!

Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.