Projekty – aktívne

Národný projekt edIT 1

2023-11-21T13:25:37+01:0021. novembra 2023|

Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania Operačný program: Ľudské zdroje Prioritná os: 1 Vzdelávanie Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj Hlavné ciele: zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom koordinovaná digitálna transformácia škôl Jednotlivé ciele sú napĺňané implementáciou hlavnej aktivity „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách a na druhom stupni základných škôl vrátane [...]

ERASMUS+ Kooperatívne a integrované učenie prostredníctvom tradičných slov múdrosti

2023-10-11T07:46:42+02:0031. mája 2023|

Názov projektu: Cooperative and Integrated Learning through Traditional Words of Wisdom - Kooperatívne a integrované učenie prostredníctvom tradičných slov múdrosti Kód výzvy: KA229-4B4EE3F0 Názov prioritnej osi: KA 229 – Školské výmenné partnerstvá Časový rámec realizácie projektu: 01.09.2020 – 31.08.2023 (36 mesiacov) Národná agentúra žiadateľskej organizácie: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Koordinátor projektu: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov, Slovensko   Zúčastnené organizácie: Nezihe Derya Baltali Bilim ve Sanat Merkezi, Turecko XVI Liceum Ogolnoksztalcace im. Armii Krajowej w Tarnowie, Poľsko IES MARIA ENRIQUEZ, Španielsko Colegiul National Mihai Viteazul, Rumunsko   Rozpočet projektu: 192 826, 00 € Ciele projektu: Hlavným [...]

Zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre trh práce prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v špecializovaných lesohospodárskych odvetviach

2023-02-08T11:21:57+01:005. februára 2023|

Názov projektu: Zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre trh práce prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v špecializovaných lesohospodárskych odvetviach Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa: Prioritná os: Vzdelávanie Investičná priorita: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce Miesto [...]

Stredná odborná škola lesnícka v Prešove

Škola je modernou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesníctva, poľovníctva, či ochrany prírody a krajiny. Systematicky modernizuje výučbu a  prispôsobuje ju aktuálnym požiadavkám trhu. Vyučovací proces prebieha v úzkom prepojení teórie s praxou, ktorá sa realizuje na Školských lesoch Cemjata.

Investície do materiálneho a technického vybavenia sú prioritou manažmentu školy. Nadštandardné vybavenie modernou didaktickou technikou a pomôckami radí školu medzi školy európskeho typu. Areál sa nachádza v prekrásnom prostredí parkovej zelene, tvorí ho komplex budov – škola, školský internát, telocvičňa, outdoorové športoviská, park a mini arborétum.

Kontakt

Najnovšie články

Go to Top