Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove podľa § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole pozýva uchádzačov o štúdium na prijímacie skúšky do prvého ročníka denného štúdia v školskom roku 2024/2025, ktoré sa uskutočnia v Strednej odbornej škole lesníckej, Kollárova 10 v Prešove, resp. v elokovanom pracovisku Bijacovce (podľa prihlášky).

Žiak sa v deň konania prijímacích skúšok dostaví do vestibulu školy, kde sa preukáže občianskym preukazom, prípadne iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť. Do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. Rodičia uchádzačov do budovy školy nevstupujú. V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok  do 9.00 hodiny.

Termín konania prijímacej skúšky 2024/2025

  1. termín – 02.05.2024 (štvrtok)
  2. termín – 06.05.2024 (pondelok)

Celkový počet prijatých uchádzačov do prvého ročníka – 73 žiakov
– v odbore 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka         – 42 žiakov
– v odbore 4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia           – 14 žiakov
– v odbore 4556 K operátor lesnej techniky                         – 17 žiakov (elokované pracovisko Bijacovce)

Uchádzači o štúdium sa dostavia do budovy školy podľa preferovaného záujmu najneskôr do 9,00 hod.

Organizácia a časový harmonogram prijímacích skúšok

9,00 –  9,15 hod.    – rozdelenie uchádzačov do skupín
9,15 –   9,30 hod.   – prezentácia žiakov
9,30 – 10,15 hod.   – písomná skúška zo SJL
10,15 – 10,30 hod. – prestávka
10,30 – 11,15 hod.  – písomná skúška  z biológie

Zásady ochrany osobných údajov počas prijímacieho konania

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam študentov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.