Názov projektu:

Zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre trh práce prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v špecializovaných lesohospodárskych odvetviach

Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa:

Prioritná os: Vzdelávanie

Investičná priorita: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností,

úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Miesto realizácie projektu:

Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov, Prešovský samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu:

01.12.2020 – 31.05.2023

Rozpočet projektu:

Celkové náklady na projekt: 406 577,14 EUR

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 386 248,28 EUR

Ciele projektu:

Cieľom projektu je realizácia odborných vzdelávacích aktivít žiakov zameraných na zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Realizáciou hlavnej aktivity s názvom “ Organizovanie odborných vzdelávacích aktivít v špecializovaných lesohospodárskych odvetviach” sa výrazným spôsobom dosiahne zvýšenie kompetencii žiakov ako aj prehĺbenie a rozvíjanie vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov v oblastiach priamo súvisiacich s výkonom ich povolania, resp. ich odborného zamerania. Predmetom hlavnej aktivity sú činnosti súvisiace s organizáciou a realizáciou vzdelávacích aktivít v odboroch prostredníctvom mimoškolskej vzdelávacej činnosti, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy. Jedná sa hlavne o zabezpečenie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, teda krúžkov pre žiakov prvého až štvrtého ročníka v odboroch – “Arborista začiatočník”, “Mladý včelár”, “Lesná pedagogika”, “Práca s verejnosťou”, “Sokoliari”, Mladý geológ”, “Všestranný lesník”, “Poľovnícke signály” a “Chovateľ poľovníckeho psa”.

Cieľové skupiny:

Cieľová skupina : pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy, žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity:

Súčasťou projektu bude aj realizácia podporných aktivít v podobe zabezpečenia propagačných a informačných aktivít a zabezpečením služieb súvisiacich s upratovacími prácami učební, v ktorých sa budú realizovať vzdelávacie aktivity. Propagačné a informačné aktivity budú pozostávať z nasledujúcich činností:- informačná tabuľa vo formáte A2, – informačné plagáty vo formáte A3,- inzerátu o začatí a ukončení projektu, – usporiadanie záverečného workshopu, – označovacie nálepky s logom EÚ, ESF s odkazom na Európsku úniu, logo OP ĽZ SO.

Užitočné odkazy:

 www.esf.gov.sk 

 www.minedu.gov.sk 

www.minv.gov.sk

Zdieľať článok

Najnovšie články

Kategórie

Pridaj sa k tisíckam absolventov, ktorí sú dnes úspešnými lesníkmi.

Vyber si svoje zameranie a študuj to, čo ťa baví.